Advertisements

Mthembe Njalo (Always Trust Him) Lyrics by Dudu Tsobane and Joyous Celebration

Leave a comment(Sung in Zulu)

Refrain:
Uzokwenza akushilo, mthembe njalo
(He will do what he promised, Always trust Him)
Mthembe njalo (Always trust Him)
Izwi lakhe linamandla, alijiki
(His Voice is powerful, it does not change)
Oh mthembe njalo, Mthembe njalo!
(Oh Always trust Him, Keep trusting Him!)
Mthembe njalo, Mthembe njalo
(Always trust Him, Keep trusting Him!)

Izethembiso zakhe, zimi njalo
(His promises, will always stand)
Wethembisil’ ezw­ini lakhe
(What He promised in His Word)
Uzokwenza (He will do)
Hlal’ ezwini, ungasuki
(Remain in the word, do not leave)
Wena mthembe njalo
(You always trust Him)
Mthembe njalo, Mthembe njalo
(Always trust Him, Keep trusting Him!)
(Repeat)

(Refrain)

UJesu wam’, uthembekile
(My Jesus, You are faithful )
Kholwa yena, ngaso sonk’iskhathi
(Believe in Him, all the time) (Repeat)

(Refrain)

Uthembekile, Uthembekile
(You are faithful, You are faithful )
Uthembekile, Uthembekile
(You are faithful , You are faithful )
Oh mthembe njalo, mthembe njalo!
(Oh Always trust Him, Keep trusting Him!)
Mthembe njalo, Mthembe njalo
(Always trust Him, Keep trusting Him!) (Repeat)

Oh mthembe njalo, mthembe njalo!
(Oh Always trust Him, Keep trusting Him!)
Mthembe njalo, Mthembe njalo
(Always trust Him, Keep trusting Him!) (Repeat)

Advertisements

Ziyosulwa Inyembezi (My Tears Wiped Away) Lyrics by Sabatha Masoka (Joyous Celebration)

Leave a comment(Purchase song | Purchase Album | Stream free)
(Sung in Xhosa)

Xa bufik’ubumnyama (When darkness falls)
Nobubi emlhabeni (And evil fills the world)
Intliziyo yob’ilindele (My heart awaits)
Intsindiso noluncedo (For redemption and help)
Umasendiwelile (When I cross over)
Ngaphesheya Kwe-Jordane (To Jordan’s other shore)
Ingelosi Yob’ isindibiza (The Angels will call my name)
Etroneni kaYehova (Before Jehova’s Throne)

Refrain:
Ziyosulw’inyembezi (My tears will be wiped away)
Nokufa nezintsizi (Of sorrow and death)
Ayibalwa iminyaka (Neither the years)
Ubusuk’ abukho (Nor the nights will be counted)

Yonk’imihla yemihla (For the rest of my days)
Ndiyoculel’ iNkosi (I will sing of the Lord)
Inyembez’ zosulwe nya (Who wipes away all tears)
Uvalo luphele nya (All fear is gone)
Hla sengifika kuye(When I get before Him)
Yena wongibamba ngesandla (He will hold my hand)
Andomba’ this’ ingubo (And put his cover over me)
Besemina njalo ngihlale naye (And I will forever dwell with Him)

(Refrain)

Praise Medley by Mthunzi Namba and Joyous Celebration Choir

1 Comment


(Non-English parts sung in Xhosa)
Alternating English verses are translations
Aah…

Song #1

Ngiyakuthanda khakhulu
Uyingoma yam’ uyiculo lam’
Ngetliziyo yam’ ngophefumulo wam’
Nangamandla am’ ngikunik’udumo (Repeat)

Refrain:
You’re the one that I love; You’re the source of my joy
You’re the giver of life; the Prince of Peace (Repeat)

With all of my heart, With all of my soul
With all of my strength; I give you the praise (Repeat)

Song #2

Woza mazingene, ebukhoneni kenkosi
Laphikasi mulo, ibona yaliswa
Umoya onamandla, uqashuli’zibopho
ekukhoneni okunamandla beNkosi (Repeat)

In His presense there is joy, Joy!
And at His right hand
Pleasures forevermore
In the awesome presence x3
Ekukholeni kounamandla

Song #3

Glory! Glory! Glory! / Jesus! Jesus! Jesus! x2
Power and the honor!
Nothing but the blood of the Lamb
(Repeat)

Oh the Blood of Jesus x3
It washes whiter than the snow (Repeat)

I’m grateful for the blood of Jesus x3
It washes whiter than the snow (Repeat)

Bengingazi (I didn’t Know) By Joyous Celebration Choir 20

3 Comments


(Sung in Zulu)

Bengingaz’ ukuthi, Ung’thanda kangaka! (I didn’t know You love me this much)
Oh! Waze wanikela, Ngempilo yakho (Oh! You gave up Your Life for me)
Inani legaz’ owang’thenga ngalo, Liphakeme (The price of blood purchase is great)
Ang’soze – ngakubonga, Ngokwanele (My gratitude to you, will not be enough)
(Repeat)

Refrain:
Ngiyabonga ngothand’ olwakho (I thank you for Your Love)
Ong’nike lona Msindisi wam’ (That you gave me, my Savior)
Ngab’angikho Ngab’ angilutho (I could have perished, been nothing)
Ngaphandle kwakho (If not for You)
Impilo yam’ ayilutho (My life is nothing)
Ngaphandle kwakho musa wakho (If not for You, and your grace)
Ong’nike lona Msindisi wam’ (That you gave me, my Savior)
Ngab’angikho Ngab’ angilutho (I could have perished, been nothing)
Ngaphandle kwakho (If not for You)

Wang’ thwalela wedw’ umqhele wameva (You bore the crown of thorns for me)
Oh! Hawu lobo buhlungu owabuzwa (Oh the pain you endured)
Ang’ soze ngaz’ ukuthi wabonani kimina (I’ll never know what you saw in me)
Kodw’ engikwaziyo ukuthi ung’ sindisile (but what I know is you saved me)
(Repeat)

(Refrain)

%d bloggers like this: