(Sung in Zulu) – A Hymn

Kanye nawe, Nkosi yam (To be with you, my God) x2
Mangihamb’imihla yonke (All the days of my life)
Kanye nawe Nkosi yam (To be with you, my God)
(Repeat)

Ngizohamba nawe (I will walk with you)
Ngizohlala nawe (I will abide/stay with you)
Ngizonqoba nawe (I shall overcome with you)
Kanye nawe, kanye nawe (With you, with you)
Kanye nawe, Nkosi yami (With you, my God)
(Repeat)

Advertisement