Bhekani Uthando (Behold the Love) Hymn 18 Lyrics by Khaya Mthethwa

1 Comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Uthando lukaBaba (My Father’s Love)
Lunje ngolwandle bo (Is like the ocean)
Lubanzi lujulile (It’s deep and wide)
Luyazeka yini bo (Is it known) (Repeat)

Lwafikelela kimi (I felt it even)
Ngisezonweni zam’ (While I was in my sins)
Alwaze lwangedlula (It did not pass me by)
Lwangisindisa nam’ (But it rescued me) (Repeat)

Refrain:
O Baba, ngiyabonga (Oh Father, I thank you)
Nangentliziyo yam’ (With all my heart)
Sengiyavuma ngithi (I confess and say)
Ungumsindisi wam’ (That you’re my Savior)

Ngizokwethemba njalo (I will always trust you)
Ngise semhlabeni (As I walk on earth)
Ngizokukhonza futhi (I will serve you and)
Ngothando entlizweni (love you and serve you) (Repeat)

Song 2:

Lapho kukhona (There He is)
uMsindisi wethu (Our savior)
Owasifela! (The one who died for us) (Repeat)

(Bekhani bheka) Bheka ezulwini
(Behold, look) Look to the heavens (Repeat)

Lapho kukhona (There He is)
uMsindisi wethu (Our savior)
Owasifela! (The one who died for us) (Repeat)

Advertisement

You Will Never Leave Me Lyrics by Benjamin Dube ft Khaya Mthethwa

1 Comment


You said that I am the vine
My Father provide rest
Abide in me, and I in You

Refrain:
You said that I am the vine
We are the branches
I will never leave You
You will never leave me

Bridge:
Repeat: You will never leave me
You will never leave me x4
You will never leave

(Refrain)

If You abide in me, and my Words abide in you
You will ask anything, It shall be done for You
As my Father loved you, I also love you
I will never leave you
And you will never leave me

(Bridge)

(Refrain)

(Bridge)

Oh… oh…. oh

Mkhulumsebenzi (The Great Work) Lyrics by Khaya Mthethwa and Oasis Worship

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Yebo ngiyabona (Yes now I see)
Yebo ngiyakholwa (Yes now I believe)
Mkhulumsebenzi owenzayo (The great work you’re doing)
Kulendawo (In my heart)
Yebo ngiyabona (Yes, now I see)

Sengiyabona (And now I see)
Sonke lesis’khathi kanti bubhizi (All this time, you were busy)
Ngaphakathi kwami (Working in me)
Ngigcwele ukungazi (I was ignorant)
Ngomusa wakho (About your amazing grace)
Nesineke sakho (And your patience)
Njalo mengibheka (Whenever I look)
Izenzo zami namaphutha ami (My actions, and my mistakes)
Ngizizwa – ngathi ngikude nawe (Made me feel distant from You)

Kuthe, mekuphela, amandla ami (When, my strength was exhausted)
Wang’bonisa awakh’ agcwele (You then showed me your strength)
Ngaphakathi kwami (Inside of me)

(From the top)

Mkhulumsebenzi owenzayo (The great work you’re doing)
Kulendawo (In the place of my life and heart)
Yebo ngiyabona (Yes, now I see)

(Refrain)

Ngiyabona, ngiyakholwa (I see, I believe)

Settle For Less Lyrics by Khaya Mthethwa and The Uprising

2 Comments


And we will never settle for less
We know there’s more that’s found in You (Repeat x?)

It’s in You Lord, It’s in You Lord
We know, there’s more that’s found in You (Repeat)

(From the top)

I’m in You Lord, You’re in me Lord
I know, there’s more that’s found in You (Repeat)

This I Know (Ungizungezile) Lyrics by We Will Worship and Khaya Mthethwa

2 Comments


(Languages: English, Zulu)

Sometimes I feel You
Sometimes I don’t
Sometimes I’ll hear You
Sometimes I won’t
But this I know,
With all my heart, With all my soul

Refrain:
Ungizungezile (You surround me)
Ngasemuva nangaphambili (Behind me and before me)
Wabek’isandla sakho phezu kwam’ (You’ve placed Your hand on me)
(Repeat)

When You feel distant
And darkness near
My faith is wading
Through doubt and fear
This I’ll know
With all my heart, and all my soul!

(Refrain)

Uyangihlolisisa, uyangazi!  (You have searched me, You know me!)
Uk’hlala nokuvuka kwam’ uyakwazi (You know my sitting and my rising)

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: