(Languages: Zulu, English)

Alikh’ elinye igama la (There is no other name)
Esisindiswa ngalo (In all the earth)
Ilona lodw’ elinamadla (None as powerful)
Igama likaJesu (Only the name of Jesus)
(repeat)

Liyasindisa (lel’ igama) [It restores (that name)]
Liyaphilisa (lel’ igama) [It heals (that name)]
Linik’ amandla (lel’ igama) [(that name)]
Igama lika Jesu (Only the name of Jesus)

Simi ngalo nanamhlanje (lel’ igama)[Call on it today (that name)]
Simemezel’ ukuphila ngaleli igama (lel’ igama) [(that name)]
Libusa konke (lel’ igama) [He rules everything(that name)]
Igama likaJesu (Only the name of Jesus)

Sibiza lona (Jesu) [I call on it (Jesus)]
Uma sithi Jesu (Jesu) [when I say (Jesus)]
Umfeli wethu, umqobi wethu (Jesu) [Our creator (Jesus)]
Akekho njengaye (Jesu) [There is no one like (Jesus)]
Igama likaJesu (Jesu) (Only the name of Jesus)
Siphiliswa ngalo (Jesu) [We’re forgiven by it (Jesus)]
Igama likaJesu (Only the name of Jesus)

Simi ngalo sibiza lona (Jesu) [We can call on it [Jesus]]
Igama likaJesu (Jesu) (Only the name of Jesus)
Likhulul’ umoya (Jesu) [He lives in my heart (Jesus)]
Lixoxa nenhliziyo (Jesu) [He speaks to my heart (Jesus)]
Igama likaJesu (Jesu) (Only the name of Jesus)
Lingumbhoshong’ onamandla (Jesu) [We call for it has strength (Jesus)]
Igama likaJesu! (Only the name of Jesus)

There is no name in all the earth
Only the name of my Jesus
Its The name that heals
And it restores; Simply the name of Jesus

Jesus, Jesus, Jesus, Jesus
Only the name of Jesus
(Repeat)

Jesu, Jesu, Jesu, Jesu (Jesus)
Igama lika Jesu (Only the name of Jesus)

The name that heals, the name of Jesus
The name that restores, the name of Jesus
It gives us power, the name of Jesus
Only the name of Jesus

Advertisement