Umuzi Okhanyayo (Home of Light) lyrics by Nomthi Sibisi (Joyous Celebration 18)

1 Comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Jerusalema, umuzi okhanyayo (Jerusalem, home of light)
Ngingeze ngakubala (I cannot quantify)
Okuhle okulaphaya (All the beauty in there)
Ngingeze ngakubala (I cannot quantify)
Okuhle okulaphaya (All the beauty in there)(Repeat)

Akukabonakali (I have never seen)
Kudlula konke okunye (Anything else better)
Kumnandi kulowo muzi (There is joy in that home)
NeNkosi ikhona le (As the Lord dwells there)
Kumnandi kulowo muzi (There is joy in that home)
NeNkosi ikhona le (As the Lord dwells there)(Repeat)

(Repeat)

Kuyezwakala khona (There you shall hear)
Ihubo lentokozo (A glorious song)
Baningi abangcwele (From the multitudes of the holies)
Abakhona laphaya (That dwell there)
Baningi abangcwele (From the multitudes of the holies)
Abakhona laphaya (That dwell there)(Repeat)

(From the top)

Igama likaJesu (The name of Jesus) Lyrics Charisma and Nomthy (Joyous Celebration 15)

1 Comment(Languages: Zulu, English)

Alikh’ elinye igama la (There is no other name)
Esisindiswa ngalo (In all the earth)
Ilona lodw’ elinamadla (None as powerful)
Igama likaJesu (Only the name of Jesus)
(repeat)

Liyasindisa (lel’ igama) [It restores (that name)]
Liyaphilisa (lel’ igama) [It heals (that name)]
Linik’ amandla (lel’ igama) [(that name)]
Igama lika Jesu (Only the name of Jesus)

Simi ngalo nanamhlanje (lel’ igama)[Call on it today (that name)]
Simemezel’ ukuphila ngaleli igama (lel’ igama) [(that name)]
Libusa konke (lel’ igama) [He rules everything(that name)]
Igama likaJesu (Only the name of Jesus)

Sibiza lona (Jesu) [I call on it (Jesus)]
Uma sithi Jesu (Jesu) [when I say (Jesus)]
Umfeli wethu, umqobi wethu (Jesu) [Our creator (Jesus)]
Akekho njengaye (Jesu) [There is no one like (Jesus)]
Igama likaJesu (Jesu) (Only the name of Jesus)
Siphiliswa ngalo (Jesu) [We’re forgiven by it (Jesus)]
Igama likaJesu (Only the name of Jesus)

Simi ngalo sibiza lona (Jesu) [We can call on it [Jesus]]
Igama likaJesu (Jesu) (Only the name of Jesus)
Likhulul’ umoya (Jesu) [He lives in my heart (Jesus)]
Lixoxa nenhliziyo (Jesu) [He speaks to my heart (Jesus)]
Igama likaJesu (Jesu) (Only the name of Jesus)
Lingumbhoshong’ onamandla (Jesu) [We call for it has strength (Jesus)]
Igama likaJesu! (Only the name of Jesus)

There is no name in all the earth
Only the name of my Jesus
Its The name that heals
And it restores; Simply the name of Jesus

Jesus, Jesus, Jesus, Jesus
Only the name of Jesus
(Repeat)

Jesu, Jesu, Jesu, Jesu (Jesus)
Igama lika Jesu (Only the name of Jesus)

The name that heals, the name of Jesus
The name that restores, the name of Jesus
It gives us power, the name of Jesus
Only the name of Jesus

%d bloggers like this: