(Sung in Xhosa)

Chorus:
Baleka! Baleka! (Flee!) x2
Baleka, ngenyawo zombili (Flee with your two feet)

Ezinye izinto azifuni dolo(Some things don’t need kneeling)
Azifuni ngxoxo baleka qha (No arguments – just flee)
Baleka ngenyawo zombili (Flee with your two feet)

(Chorus)

Ekuhlaleni uhlezi njalo (In your community)
Uxoxa ulwini, kodwa ungumzalwane (You gossip, though a christian)
Baleka ngenyawo zombili (Flee with your two feet)
Ufunani, kwiimbutho Zabangxeki? (What are you doing in such meetings?)
Ungumzalwane (You are a Believer)
Ude utsale indlebe bo! (Yet you eavesdrop!)
Baleka ngenyawo zombili (Flee with your two feet)

(Chorus)

Es’kolweni, kunoSugar Daddy(At school, there’s a sugar daddy)
Okwenzela everything (That does everything for you)
Baleka ngenyawo zombili (Flee with your two feet)
Khawundixelele, Kusizani (Just tell me, what benefit is it)
Uzuza ilwizwe nezinto zalo (To gain the world)
Ushiywe ngu Jehova? (And turn your back to God?)
Baleka ngenyawo zombili (Flee with your two feet)

(Chorus)

Bazalwane ezinye izinto azifuni dolo (Believer, don’t kneel)
Azifuni ngxoxo, baleka! (Don’t argue, flee!)
Baleka ngenyawo zombili (Flee with your two feet)

Umhlolokazi, kukho lotata (Widow, there’s that man)
ufika njalo endlin’ yakho (Who always visits your house)
Baleka ngenyawo zombili (Flee with your two feet)
Ukhalazela umkakhe olixelegu (Complaining about his untidy wife)
Ongaphekiyo omtshawuta njalo (She doesn’t cook, shouts at him…)
Kutheni esiza kuwe? (Why is he coming to you?)

(Chorus)

Bodade kukho losista, (There’s this woman)
Ofuwuna njalo ngo 2am (Who always calls at 2 a.m.)
Baleka ngenyawo zombili (Flee with your two feet)
Namhlanje ubeka le (Today it’s this)
Ngomso te te le… ngo 2 am (Tomorrow it’s that… At 2 a.m.?)
Hay’bo zalwane! (Eish brother) 🙂
Baleka ngenyawo zombili (Flee with your two feet)

(Chorus)

Bazalwane, masizigade (Believers, we should keep watch)
Singayiphoxi ivangeli (Let us not degrade the gospel)
Baleka ngenyawo zombili (Flee with your two feet) (Repeat)

(Chorus)

Advertisement