Baleka (Flee!) Lyrics by Nobathembu Mabeka [Joyous Celebration 17]

34 Comments


(Sung in Xhosa)

Chorus:
Baleka! Baleka! (Flee!) x2
Baleka, ngenyawo zombili (Flee with your two feet)

Ezinye izinto azifuni dolo(Some things don’t need kneeling)
Azifuni ngxoxo baleka qha (No arguments – just flee)
Baleka ngenyawo zombili (Flee with your two feet)

(Chorus)

Ekuhlaleni uhlezi njalo (In your community)
Uxoxa ulwini, kodwa ungumzalwane (You gossip, though a christian)
Baleka ngenyawo zombili (Flee with your two feet)
Ufunani, kwiimbutho Zabangxeki? (What are you doing in such meetings?)
Ungumzalwane (You are a Believer)
Ude utsale indlebe bo! (Yet you eavesdrop!)
Baleka ngenyawo zombili (Flee with your two feet)

(Chorus)

Es’kolweni, kunoSugar Daddy(At school, there’s a sugar daddy)
Okwenzela everything (That does everything for you)
Baleka ngenyawo zombili (Flee with your two feet)
Khawundixelele, Kusizani (Just tell me, what benefit is it)
Uzuza ilwizwe nezinto zalo (To gain the world)
Ushiywe ngu Jehova? (And turn your back to God?)
Baleka ngenyawo zombili (Flee with your two feet)

(Chorus)

Bazalwane ezinye izinto azifuni dolo (Believer, don’t kneel)
Azifuni ngxoxo, baleka! (Don’t argue, flee!)
Baleka ngenyawo zombili (Flee with your two feet)

Umhlolokazi, kukho lotata (Widow, there’s that man)
ufika njalo endlin’ yakho (Who always visits your house)
Baleka ngenyawo zombili (Flee with your two feet)
Ukhalazela umkakhe olixelegu (Complaining about his untidy wife)
Ongaphekiyo omtshawuta njalo (She doesn’t cook, shouts at him…)
Kutheni esiza kuwe? (Why is he coming to you?)

(Chorus)

Bodade kukho losista, (There’s this woman)
Ofuwuna njalo ngo 2am (Who always calls at 2 a.m.)
Baleka ngenyawo zombili (Flee with your two feet)
Namhlanje ubeka le (Today it’s this)
Ngomso te te le… ngo 2 am (Tomorrow it’s that… At 2 a.m.?)
Hay’bo zalwane! (Eish brother) 🙂
Baleka ngenyawo zombili (Flee with your two feet)

(Chorus)

Bazalwane, masizigade (Believers, we should keep watch)
Singayiphoxi ivangeli (Let us not degrade the gospel)
Baleka ngenyawo zombili (Flee with your two feet) (Repeat)

(Chorus)

Thula Wazi (Be Still and Know) by Nobathembu (Joyous Celebration 14)

6 Comments(Sung in Zulu)

Ungekabunjwa bendikwazi (Before you were formed, I knew you)
Ndaz’ inani lenwele zakho (I know the number of your hair)
Akukho lizwi elwimini lwakho (There’s no word you speak)
Endingalaziyo ndinguThixo (That I the Lord do not know)
Nob’ izilingo zifik’ endleleni (When the trials come your way)
Nob’ubomi bukudlikidla (The world is tearing you apart)
Ungaxhali ungakhali (Do not panic and cry)
Ngoba ndimi nawe (I’m here with you)
Hey’ ndihamba nawe (Yes, I’ll walk with you)

Chorus:
Thula wazi, ndinguThixo (Be still and know, that I am the Lord)
(repeat)

Val’ umlomo undithembe (Be quiet and trust me)
Nik’ idolo ukutya kwalo (Kneel down and hold on to me)
Bambelela apha kum (I will never leave you)
Soze ndikulahle ndikuyekel’ (I will never forsake you)
nob’izihlobo zikushiya (When loved ones leave you)
Nob’ izihlobo zihlekisa ngawe (When friends make fun of you)
Dont you worry, ungaxhali (Don’t you worry, do not panic)
Ngoba ndimi nawe (as I’m here with you)
Hey’ hamba nam, thula (Come with me, come)

(Chorus)

Bridge:
Endleleni yonke ndihamba nawe (I’ll walk with you the whole way)
Ndihlezi nawe, ngimi nawe (Sit with you, stand with you)
(Repeat)

(Chorus)

Shh!

(Chorus)

%d bloggers like this: