UNkulunkulu Uyangithanda (The Lord loves me) Lyrics by Sibusiso Mthembu – Joyous Celebration 17

9 Comments


(Sung in  Zulu)

Kule minyak’ engaka ngidlal’ ukuhluphek’ emhlabeni | (All these years I’ve been poor)
Kule minyak’ engaka ngilal’ usiz’ emhlabeni |  (All these years I slept with sorrow)
Kant’ uNkulunkulu uphambi kwami  | (Yet the Lord was in front of me)
Uphambi kwami Uyangihlolel’ emadlelwen’ aluhlaza | (He leads me to green pastures)

Kule minyak’ engaka ngidlal’ ukuhluphek’ emhlabeni | (All these years I’ve been poor)
Kule minyak’ engaka ngilal’ usiz’ emhlabeni |  (All these years I slept with sorrow)
Kant’ uJehova uphambi kwami, Uphambi kwami | (Yet the Lord was in front of me)
Uyanginqobela njal’ izitha zami | (He always defeats my enemies)

Ngazula ngazula ngazula |  (I searched, and searched, and searched)
Ngamihla le ngifuna le nalena | (Everyday, looking for this and that)
Kant’ ukhon’ ongithandayo | (Yet there’s someone who loves me) x2
(Repeat)

Refrain:
UNkulunkulu uyangithanda | (The Lord loves me)
Bengingazi uyangithanda nam | (I didn’t know He loves me too)
Uyangithanda | (He loves me)
Kant’ ubathanda bonke abantu | (And He loves everyone)
(Repeat)

Kant’ uJehova mkhulu kangaka kimi | (How great is the Lord to me)
Uyaz’ uJehova ubonis’ ubukhulu bakhe kimi | (The Lord shows His greatness in me)
Ngiyobonga ngithini na?|  (How can I repay?)
Ngiyobonga ngithini na kuye? | (How can I repay Him?)
(Repeat)

Wangikhiph’ eGipite ezweni lobugqila | (He took me out of Egypt the land of slavery)
Wangifak’ ekukhanyeni | (And placed me in the light)
Kuyakhanya manje |  (The light shines now) x2
(Repeat)

Praise Poem
Ngiza Kuwe Guqabadela kaSomnganisi Chibi elinomqwazi phezulu
Ubizwa yimi uK’lashi lo,
Induna yeyinsizwa ngoba phela nalapha ayikho insizwa eshintsha amagiya ingabonisananga nami
UMvelase waseBathenjini abasenga inkomo izele
UQhudeni kaGuda ongawadli amathibane angadla amathibane ngabe indlala iwile
Mnisi wemvula ilanga libalele, Ngoza kaGabadela

Ngibonga Kuwe Jehovah ngokungihlanganisa nanangu
Umlisa okhanya amasi esiswini ophela eduze ngobude
Awubheke phela namhlanje ubizwa yimi Somnini nanini Simakade wezulu
Wena owakhipha abantwana bakwa Israel esigodini sasegibhithi wababeka ezweni lesethembiso

Umukhulu ke Jehovah wena owabuyisa umfana uLazaru eselusa
Amadada wavuka wazidlela amapholisi umfana
Ngisho Kuwe Kristu Jesu dwala laphakade, wundlu likaNkulunkulu elisusa izoni zonke
Wuwe wedwa umthokozisi wezinhliziyo zethu, umenzi wezimangaliso
Wena owathatha amanzi wawaphendula wawenza iwayini bahlanganisa izandla bakhuza uAmeni bonke abantu

Mana njalo Nginguye uNginguye, mlilo oqothulayo, nsimbi edla ezinye
Ngabe ngiyaqhubeka manje uSimakade akaqedwa

(Refrain)

(Original Source)

Advertisement

Akukho Okungenzeki (Nothing is Impossible) Lyrics by Xolile Mncwango (Joyous Celebration Choir 17)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Akukh’ okungenzeki kuye, (Nothing is impossible to Him)
Akukh’ okungenzeki (Nothing is impossible)
(Repeat)

Hlal’ othandweni, hlal’ okholweni (Abide in his love, remain faithful)
Hlala ezwini lakhe (Meditate on His word)
Hlal’ ethembeni, hlal’ entandweni (Always be hopeful, remain in His will)
Akukh’ okungenzeki (Nothing is impossible)

(From the top)

Konke kuyenzeka kuye (Everything is possible to Him)
Konke kuyenzeka (Everything is possible)
(Repeat)

Hlal’ othandweni, hlal’ okholweni (Abide in his love, remain faithful)
Hlala ezwini lakhe (Meditate on His word)
Hlal’ ethembeni, hlal’ entandweni (Always be hopeful, remain in His will)
Akukh’ okungenzeki (Nothing is impossible)
(Repeat)

Kuyenzeka x3,  Kholwa kuJesu, konke
(Trust x3 in Jesus always) (Repeat)

(Refrain)

Uyangihola (He Leads Me) Lyrics by Joyous Celebration 17

7 Comments


(Sung in Zulu)

UYehova nguye nguye uMalusi wami (The Lord is my shepherd)
Noba kwenzekani, (No matter what happens)
Angesabi lutho mina (I shall not fear) (Repeat)

Refrain:
Izwi lakhe limi njalo (His word lives forever)
Liyangikhanyisela (It lights my way)
Uyangihol’uBaba (Father leads me)
UBab’uyangihola, Emadlelweni aluhlaza (Father leads me to green pastures)
(Repeat)

Noba ndihamb’emfulen’ Wethunzi lokufa (Though I go through the valley of death)
Angiy’ukwesaba (I shall not fear)
Wen’unami, Uhlala undonwabisa (For you’re with me, you give me joy)

(Refrain)

Uyangihola, uyangihola, ho hola (He leads me)…

Noma sengiyaphi, umusa nothando luhamba nam (Love and mercy follow me)
Uvalo nokwesaba, Alukh’empilweni yami (Worries and fear are shall not) (Repeat)

Uyangihola, uyangihola, ho hola (He leads me)…

Umbhedesho (Worship) Lyrics by Joyous Celebration 17 (Liturgy)

37 Comments


(Sung in Xhosa – A Hymn/Methodist Liturgy)

Siyakudumisa Thixo (We praise your name God)
Siyakuvuma ukuba unguYehova (We’re grateful that you’re Lord)
Umhlaba wonke ubhedesha wena (The world bows before you)
OYise ongunaphakade (You’re Everlasting)

Zonke iingelosi zimemeza kuwe (The angels worship you)
KwaneZulu nawo onke amandla akulo (And the earth before your might)
IKherobime neSerafime (The Cherubim and the Seraphim)
Zimana zimemeza kuwe (Always worship you)

Uyingcwele, uyingcwele uyingcwele! (You are holy)
Yehova Thixo wemikhosi (Lord, God almighty)
Izulu lizele kwanomhlaba (The fill the heavens)
Bubukhulu nobugcwalisa bakho (And the earth with your grace)

Amen, Ameni…

Nkosi ndithembe wena (Father my trust is in you)
Mandingaze ndidaniswe (That I may never be disgraced)
(Repeat)

Lona ba Ratang (You Who Desires) Lyrics by Palesa Manthoko /Rebecca Malope/ Sechaba Padi

18 Comments


[Rebecca Malope/Sechaba Padi’s version (YouTube)]
(Sung in Sotho – A hymn)

Lona ba ratang ho phela (You who desires to live)
Mohlapeng oa Jesu (Within Jesus’ flock)
Hopolang tsietsi tsa tsela (Remember the trials of the way)
E isang ha eso (That leads home)
(Repeat)

Ba inkele sefapano (They must carry their own cross)
Mahetleng a bona (On their shoulders)
Ba tle ba shoele likano (And die for the covenant)
Tsee ba leng ho tsona (That they they have made)
(Repeat)

Amen amen…

Older Entries

%d bloggers like this: