Praise Medley by Mthunzi Namba and Joyous Celebration Choir

1 Comment


(Non-English parts sung in Xhosa)
Alternating English verses are translations
Aah…

Song #1

Ngiyakuthanda khakhulu
Uyingoma yam’ uyiculo lam’
Ngetliziyo yam’ ngophefumulo wam’
Nangamandla am’ ngikunik’udumo (Repeat)

Refrain:
You’re the one that I love; You’re the source of my joy
You’re the giver of life; the Prince of Peace (Repeat)

With all of my heart, With all of my soul
With all of my strength; I give you the praise (Repeat)

Song #2

Woza mazingene, ebukhoneni kenkosi
Laphikasi mulo, ibona yaliswa
Umoya onamandla, uqashuli’zibopho
ekukhoneni okunamandla beNkosi (Repeat)

In His presense there is joy, Joy!
And at His right hand
Pleasures forevermore
In the awesome presence x3
Ekukholeni kounamandla

Song #3

Glory! Glory! Glory! / Jesus! Jesus! Jesus! x2
Power and the honor!
Nothing but the blood of the Lamb
(Repeat)

Oh the Blood of Jesus x3
It washes whiter than the snow (Repeat)

I’m grateful for the blood of Jesus x3
It washes whiter than the snow (Repeat)

Advertisement

Hallelujah Nkateko (Hallelujah Blessing) by Sibusiso Mthembu and Joyous Celebration Choir 19

1 Comment


Sung in Tsonga

Hallelujah nkateko (Hallelujah blessing)
Hau Yesu una matimba (Jesus has power)
Hiyena muhluri (He is the conqueror)
Valala vanga pfuka (Our enemies can rise)
Yeso utava hlula (Jesus will conquer them)
Hiyena muhluri (He is the conqueror)
(Repeat)

Repeat:
Hihlula himatimba (We conquer with the power)
Hallelujah nkateko (Hallelujah blessing)
Yeso wa hihlulela (Jesus conquers for us)
Hihlula himatimba (We conquer with the power)
Hiyo Hosi yahina (He is our Lord)

Hanwi tshembha muhluri (We trust in our conqueror)
Yena anga hluriwi (He cant be defeated)
Hi yena muhluri (He is the conqueror)
Namuntlha hi tsakile (Today we are joyous)
Swi dyoho swi herile (Our sins have passed away)
Hi yena muhluri (He is the conqueror)

(Refrain)

Hihlula, himatimba (We conquer with the power)
Hiyo Hosi yahina (He is our Lord)
(Repeat)

Hi maye, maye maye…

Lyrics Source: SbuNoah Facebook Page

Oh Holy Night Lyrics by Given Mabena (Joyous Celebration 18)

1 Comment


(Languages: English, Zulu)

O holy night, the stars are brightly shining
It is the night of our dear Savior’s birth
Long lay the world in sin and error pining
Till He appeared and the soul felt its worth

The thrill of hope, the weary world rejoices
For yonder breaks a new and glorious morn
Fall on your knees, oh hear the angel voices
Oh night divine, it is the night when Christ was born
Oh night divine, oh night when Christ was born

Fall on your knees, Oh hear the angel voices
Oh night divine; Yes, a night when Christ was born
A night divine; Oh night, oh night divine

Makadunyiswe ngumuntu nengelosi (Men and angels shall praise Him)
Uphakeme uyimvana kaThixo (Be exalted, Lamb of God)
Wathwes’ umqhele engenaso isici (He was crowned yet innocent)
EyiNkosi efanel’ ukubongwa (Lord you are worthy of our praises)
NguJesu qha idwala laphakade (Jesus is the only Rock of Ages)
NguJesu qha iNkosi yokuthula (Jesus is the only Prince of Peace)

Khothama kuye uJesu yena yedwa (Worship Jesus alone)
INkosi yothando (Lord of love)
Inkosi yomusa (Lord of mercy)

Iqhawe lamaqhawe (Hero of heroes)
UNgcwele simakade (Almighty, You’re Holy)

Refrain:
Khothama kuye (Worship Him)
UJesu uyedwa (Jesus alone)
Inkos’ eyafa yavuka (Jesus rose from the dead)
Ipheth’ amandla (Powerful)

Iqhawe lamaqhawe (Hero of heroes)
UNgcwele simakade (Almighty, You’re holy)

(Refrain)

Nguwe Jehovah (You are the Lord) Lyrics by Ayanda Shange (Joyous Celebration 18)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Umhlaba wawunga kabikhona  (Before the earth was created)
Owayekhona uLizwi (The Word was there)
WayenguNkulunkulu (The Word was God)
ULizwi wayekuNkulunkulu (The Word lived in God)
Mhlaba lo wamnyama (The earth was still dark)
Wamemeza uLizwi (When the Word spoke)
Wathi makube nokukhanya (And said let there be light)
Vele ukukhanya kwabakhona (And there was light)
Ingaba ubani loyo (Who is that?)

Refrain:
Nguwe Jehova (It’s You Jehovah) x8

Yena wadal’ izulu nomhlaba (You created heaven and earth)
Wayesedala umuntu (And created man)
Waphefumlela kumuntu (You breathed life on the man)
Uba abuse phezu komhlaba (So he may rule the world)
Ingaba ubani loyo (Who is that?)

(Refrain)

Uyangihola (He Leads Me) Lyrics by Joyous Celebration 17

7 Comments


(Sung in Zulu)

UYehova nguye nguye uMalusi wami (The Lord is my shepherd)
Noba kwenzekani, (No matter what happens)
Angesabi lutho mina (I shall not fear) (Repeat)

Refrain:
Izwi lakhe limi njalo (His word lives forever)
Liyangikhanyisela (It lights my way)
Uyangihol’uBaba (Father leads me)
UBab’uyangihola, Emadlelweni aluhlaza (Father leads me to green pastures)
(Repeat)

Noba ndihamb’emfulen’ Wethunzi lokufa (Though I go through the valley of death)
Angiy’ukwesaba (I shall not fear)
Wen’unami, Uhlala undonwabisa (For you’re with me, you give me joy)

(Refrain)

Uyangihola, uyangihola, ho hola (He leads me)…

Noma sengiyaphi, umusa nothando luhamba nam (Love and mercy follow me)
Uvalo nokwesaba, Alukh’empilweni yami (Worries and fear are shall not) (Repeat)

Uyangihola, uyangihola, ho hola (He leads me)…

Older Entries

%d bloggers like this: