Siyavuma (We Confess) Lyrics by Vuyelwa (Joyous Celebration)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Siyavuma, vuma (We confess, and profess)
Sibonga amandla ako (We are thankful for Your Strength)
Siyavuma, sithi uyingcwele (We confess, that He is Holy) (Repeat)
Haleluya, Haleluya (Hallelujah, Hallelujah)
Oh, siyavuma, sithi Uyingcwele (Oh, we confess, that He is Holy)
Siyavuma sithi uyingcwele (We confess, that He is Holy) (Repeat)

Siguqa phambi Kwakho (We kneel before You)
Sibabaz’ ubukhulu Bakho wena (We magnify Your greatness)
Ngoba Uyincwele (For You are Holy)
Siphakamis’ izanthla zethu (We lift our hands)
Ngoba unganga mthembe (Because we only trust)
Amandla ako wena (In Your Power alone)
Ngoba Uyincwele (Because You are Holy)

(Refrain)

Nkosi yami, sibonga Amandla Ako (My Lord, we are thankful for Your Power)
Siyavuma ngoba Uyingcwele (We confess that He is Holy)
Msindisi wami, sibong’ amandla Ako (My Savior, We are thankful for Your Power)
Siyavuma, ithi Uyingcwele (We confess that He is Holy)

Halleluya, Halleluya (Hallelujah, Hallelujah)
Oh, siyavuma, sithi Uyingcwele (Oh, we confess, that He is Holy)
Siyavuma sithi uyingcwele (We confess, that He is Holy) (Repeat)

 

UJesu Unobubele (Jesus is Kind) Lyrics by Jabu Hlongwane (Joyous Celebration 24)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

UJesu unobubele nam (Jesus is kind to me)
UJesu unobubele nam (Jesus is generous to me)
Unobubele nam’ (He is kind to me)
Unobubele nam’ (He is generous to me) (Repeat)

Refrain:
Unobubele nam’ (He is kind to me)
Unobubele nam’ (He is generous to me)
Unobubele nam’ (He is kind to me)
Unobubele nam’ (He is generous to me) (Repeat)

Wasusa zonk’ izono zam (You took away my sins)
Wasula lonk’ ikala lam (You cleaned all my wounds)
Unobubele nam’ (You are kind to me)
Unobubele nam’ (You are generous to me) (Repeat)

(Refrain)

Sengiyacela (I Humbly Ask) Lyrics by Londiwe KaMasondo (Joyous Celebration 24)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Kungaba ntoni manje (What is it that)
Ezongibamba la? (Can stand on my way?)
Ngifuna inhliziyo (For I search for a heart)
Emhlophe ithe qhwa (That is as white as snow)
Ngokuba kungengene (Because it is forbidden)
Ekhaya leliya (In that Home)
Into engcolileyo, ‘Na yodwa (To have anything unclean/impure) (Repeat)

 

Sengiyacela Nkosi (I humbly ask the Lord)
‘kuba ngiphiwe ke (That You should grant me)
Amandl’ engiwadingayo (The Power that I need)
‘kuba ngifike le (To arrive at my destination)
Ngokuba izilingo (For the trials)
Zingihaqile ke (Have surrounded me)
Ngiyokuhluleka uma (And I shall fail)
(Uma) ngingedwa ((If) I am alone) (Repeat)

Ngiyokuhluleka uma (For I shall fail)
(Uma) ngingedwa ((If) I am alone) (Repeat)

Into engcolileyo, (Yona) ‘Na yodwa
(You cannot have anything unclean/impure))(Repeat)

Ngiyokuhluleka uma (For I shall fail)
(Uma) ngingedwa ((If) I am alone) (Repeat)

Newer Entries

%d bloggers like this: