Ngamthola (I Found Him) Lyrics by Mnqobi Nxumalo (Joyous Celebration 23)

1 Comment


(Sung in Zulu)

Kade ngihamba, ngizula (I have been walking, searching)
Ngifula lo Jeso (Looking for Jesus)
Ngamthola (I have found Him) (Repeat)

Refrain:
Ngamthola, Ngamthola, Ngamthola!
(I found Him, I found Him, I found Him!)
Mina Ngamthola (I have found Him)
Ngamthola, Ngamthola, Ngamthola!
(I found Him, I found Him, I found Him!)
(Repeat)

(From the top)

Bridge:
Ngimfune endaweni yonke
(I looked for Him everywhere)
Emagumbini amane omhlaba
(In the four corners of the world)
Akekho (There’s none other) (Repeat)

Repeat: Akekho! (There’s none other!)
Akekho Nkulu njengaye
(There’s none greater than Him)
Akekho Ngcwele njengaye
(There’s none holier than Him)
Akekho namandla njengaye
(There’s none powerful than Him)
Akekho muhle njengaye
(There’s none as Good as He is)
He alone gets the Glory
He alone gets the Power
He alone gets the Honor

Akekho muhle, ofananaye
(There is none good as He is)
Nguye yedwa, onamandla
(Here is the only one, with the Power)
Nguye yedwa, onobubele
(He is the only one, with compassion)

(Bridge)

(Refrain)

Kuwe (Unto You) Lyrics by Mnqobi Nxumalo (Joyous Celebration Choir 22)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Nqaba yokuphephela kwam’ (My shield and my refuge)
Kuphepha kwam’kukuwena (My safety is in You)
Siqalo nesiphetho sam’ (My beginning and the end)
Mlomo ongaqambi manga (The Tongue that utters no lies)

Refrain 1:
Sendlala indumiso, Kuwe (We bring our worship, to You)
Mdala wezinsuku, Kuwe (Ancient of Days, to You)
Malusi omuhle, Kuwe (Beautiful Shepherd, to You)
Themba lamathemba, Kuwe (Hope of all hopes, to You)
Akekh’ofaniswa nawe (There is none compared to You)

Refrain 2:
UbuKhosi nobungqongqoshe (The Kingdom and Glory)
Buyohlala bungoBakho (Will be Yours forever)
Inkazimulo nawo Amandla (The Glory and the power)
Usinike ngegama Lakho! (You granted us by Your Name) (Repeat)

Bridge:
Mlil’oqothulayo (Consuming fire)
Mandla kawapheli (Unfailing power)
My Strong Tower
Lord You Reign Forever More
Akekh’onjeNgawe (There is none compared to You)
Uyasabeka! Ngonyama (Receive Glory, King)

(Refrain 1 + Refrain 2)

Ohh… Kuwe! Kuwe! (Oh, to You!)

Malusi omuhle, Kuwe! (Beautiful Shepherd, to You)
Themba lamathemba, Kuwe! (Hope of all hopes)
Sendlala indumiso, Kuwe! (We bring our worship, to You)
Mdala wezinsuku, Kuwe! (The Ancient of Days, to You)
(Repeat)

UbuKhosi nobungqongqoshe (The Kingdom and Glory)
Buyohlala bungoBakho (Will be Yours forever)
Inkazimulo nawo Amandla (The Glory and the power)
Usinike ngegama Lakho! (You granted us by Your Name) (Repeat)

 

Angeke ngisuke (I Won’t Leave You) Lyrics by Mnqobi Nxumalo and Andiswa Mbantsa (JC 18)

2 Comments


(Sung in Zulu)

Igama lakho unguSomandla (Your name is Almighty)
INkosi enamandla onke (All powerful King)
Wena wedw’ unguBaba (You alone are the father)
Ithemba lam’ lokugcina (My only hope)
Ngibhekis’ amehlo am’ kuwe (I lift up my eyes to You)
Baba uyiNkosi (Father you are the King)

Refrain:
Angeke ngisuke kuwe (I won’t leave You)
Ngohlala njalo ngithemba wena (I will dwell in your trust always)
Igama lakho uSomandla (Your name is Almighty)
Futhi wena uyingcwele (And you are Holy)

Wena wedw’ unguBaba (You only are the Father)
Sithandwa sam’, mphefumlo wam’ (My love, Lover of my soul)
Igama lakho unguSomandla (Your name is Almighty)
Wena uyamangaza (You are amazing)

(Refrain)

Amen amen…

%d bloggers like this: