Advertisements

Kungegazi (Because of the Blood) Lyrics by Hlengiwe Ntombela and Joyful Way

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Ewe, kungegazi (Yes, it is because of the blood)x?

Refrain:
Kungegazi, Kungegazi (It is the Blood, it is the Blood)
Kungegazi , Kungegazi (It is the Blood, it is the Blood)
Yelel’ phalala, Kungegazi (It is the Blood, it is the Blood)
Eh Golgotha, Kungegazi (It is the Blood, it is the Blood)

Ewe kungegazi (Yes it is by the Blood) x4

Ngangilahlekile ngingumoni (I once was lost in sin)
Wangihawukel’ uBaba (But my Father pitied me)
Igazi likaJesu langikhulula nami (The Blood of Jesus set me free as well)
Mengikululekile ung’bona nje (Now as you see me, I am free)
Kungegazi (Because of the blood)

(Refrain)

Yebo m’na nawe, sisindiswe (Yes, so you and I could be saved) (Repeat)

Ewe kungegazi (Yes it is by the Blood) x4

Advertisements

Zulu Worship (Bayede!) Lyrics by Hlengiwe Ntombela (Joyous Celebration 17)

20 Comments


(Sung in Zulu)

Sengiyamethemba lowo (I trust Him that)
Owanigelwa le EGolgotha (was brought to Golgotha)
Ngezono zam’ nezabantu bonke (Because of mine and all mens’ sins)
(Repeat)

Chorus:
Hay’ imvana eyophayo (Oh the lamb that bled)
Yahlatshelwa thina, thina (That was crucified for us, for us)
Hay’ uMmeli wabonayo (The sinners’ representative)
Wasifela thina (Died for us)
(Repeat)

Hay’ uMmeli wabonayo (The sinners’ representative)
Wasifela thina (Died for us)
(Repeat)

Haleluja Siyabonga, simakade (I thank you, you are everlasting)

Bayede Nkos’ engcwele (Hail to the Holy God)
O Wangithwalel’ umqhele (You bore the crown for me)
Lowo mqhele wakuhlaba (That crown pierced you)
Kuze ngibe nokwethaba(I’m in awe of you (?))
Wawungenasici Jesu (You were without sin Jesus)
Wawumuhle mhlaba-hlosi (You were perfect in your splendour)
Kepha wakudela konke (Yet you gave it all up)
Ngazo zonk’ izono zethu (Because of our sins)

Bayede Nkosi yam’, Bayede Nkosi yam’ (Hail/salute/glory to my God)
(Repeat)

Lokhudungi, kuyangimangalisa (It amazes me)
Futh’ buye, kuyangithombisa (It also humbles me)
Kuyaqeda, yonk’ inkani (You defeated my stubbornness)
Nami ngiyathandwa (And I am loved)
Ngingubani? Bayede! (Who Am I? Hail)

Bayede Nkosi yam’, Bayede Nkosi yam’ (Hail/salute/glory to my God)
(Repeat)

%d bloggers like this: