“You Are” Lyrics by Hle

Leave a comment


Loving and loyal
Never unkind
Majestic and royal
You are the Everlasting (Repeat)

You are, You are, Authority!
You are, You are, Supremacy!
You are, You are, Majesty!
You are, You are, Royalty! (Repeat)

(From the Top)

You are, You are, Incomparable One
You are, You are, Matchless One
You are, You are, Peerless One
You are, You are, Mighty God
You are, You are, Distinct in Your ways
You are, You are, Sharp with Your Words
You are, You are, Quick with Your mouth
You are, You are, Mighty One

You are, You are, You’re the Victory at war
You are, You are, You are entitled to win
You are, You are, You’re the way through the sea
You are, You are, You promise Yes
You are, You are, You are our Refuge and Shield
You are, You are, The name with the fire

You are,You are, And our head, your protection
You are,You are, You are our hiding place
You are,You are, You are the Master of King
You are,You are, The Lion and the Lamb
You are,You are, You’re the Ancient God

Bridge:
Everlasting, You are, You are
(You are) Jesus! Jesus! Jesus!
You’re Jesus (Repeat)

We call upon You
And we know that we are safe
You are Jesus, Lord
You’re Jesus
We are calling on that name right now
Something has to know our hope…

(Bridge)

 

The Only One Lyrics by Benjamin Dube ft. Hlengiwe Ntombela

3 Comments


You are the only one Lord (You are the only one Lord)
You are the only one Lord (You are the only one Lord)
You are the only one Lord (You are the only one Lord)
You are, You are (You are, You are)
Oh, Savior You are (Savior You are) (Repeat)

You are the only one Lord
Sitteth on the throne of Glory
Crowned with all dominion
Yeah, You are, You are
Oh, Savior You are

You are the only one Lord
With the name that has all power
that has all the authority
Yeah, You are, You are
Oh, Savior You are

You are the only one Lord
You’re all sufficient, and all Powerful
You’re Almighty, and Undefeated

You are the only one Lord
Deserving of all Glory
Of all adoration and praise
Declare that He is
Savior, You are

Yes, You are worthy
Nobody, Nobody,
None like You, my daddy
Nobody, Nobody,

Refrain:
There’s none like You
Nobody! Nobody! (Repeat)

Repeat: Refrain
Nobody compares to you
Nobody is bigger, worship, no one
Nobody like you lord, nobody
You are undefeated, eh
You are unmatched in power
And all majesty
You stand alone, nobody is your equal
Sovereign, you are God
Supreme and set apart
You stand alone, nobody
Nobody, nobody, nobody!
Nobody like You!
Higher than all gods
Bigger than all gods
Higher than all gods

Nobody, nobody, nobody! x2

Glory to the Lamb
Seated on the Throne
Age to ages stands
From everlasting to everlasting (Repeat)

You alone on the throne
None can be your equal
You alone on the highest throne
None can be equal
You alone on the throne
None can begin to be compared
Glory to the Lamb! Glory to the Lamb!

(Refrain)

Repeat: Refrain
We serve the only God
We … in magnificence
You shine in Glory and splendor
You are clothed in majesty

(Refrain)

Kungegazi (Because of the Blood) Lyrics by Hlengiwe Ntombela and Joyful Way

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Ewe, kungegazi (Yes, it is because of the blood)x?

Refrain:
Kungegazi, Kungegazi (It is the Blood, it is the Blood)
Kungegazi , Kungegazi (It is the Blood, it is the Blood)
Yelel’ phalala, Kungegazi (It is the Blood, it is the Blood)
Eh Golgotha, Kungegazi (It is the Blood, it is the Blood)

Ewe kungegazi (Yes it is by the Blood) x4

Ngangilahlekile ngingumoni (I once was lost in sin)
Wangihawukel’ uBaba (But my Father pitied me)
Igazi likaJesu langikhulula nami (The Blood of Jesus set me free as well)
Mengikululekile ung’bona nje (Now as you see me, I am free)
Kungegazi (Because of the blood)

(Refrain)

Yebo m’na nawe, sisindiswe (Yes, so you and I could be saved) (Repeat)

Ewe kungegazi (Yes it is by the Blood) x4

Zulu Worship (Bayede!) Lyrics by Hlengiwe Ntombela (Joyous Celebration 17)

20 Comments


(Sung in Zulu)

Sengiyamethemba lowo (I trust Him that)
Owanigelwa le EGolgotha (was brought to Golgotha)
Ngezono zam’ nezabantu bonke (Because of mine and all mens’ sins)
(Repeat)

Chorus:
Hay’ imvana eyophayo (Oh the lamb that bled)
Yahlatshelwa thina, thina (That was crucified for us, for us)
Hay’ uMmeli wabonayo (The sinners’ representative)
Wasifela thina (Died for us)
(Repeat)

Hay’ uMmeli wabonayo (The sinners’ representative)
Wasifela thina (Died for us)
(Repeat)

Haleluja Siyabonga, simakade (I thank you, you are everlasting)

Bayede Nkos’ engcwele (Hail to the Holy God)
O Wangithwalel’ umqhele (You bore the crown for me)
Lowo mqhele wakuhlaba (That crown pierced you)
Kuze ngibe nokwethaba(I’m in awe of you (?))
Wawungenasici Jesu (You were without sin Jesus)
Wawumuhle mhlaba-hlosi (You were perfect in your splendour)
Kepha wakudela konke (Yet you gave it all up)
Ngazo zonk’ izono zethu (Because of our sins)

Bayede Nkosi yam’, Bayede Nkosi yam’ (Hail/salute/glory to my God)
(Repeat)

Lokhudungi, kuyangimangalisa (It amazes me)
Futh’ buye, kuyangithombisa (It also humbles me)
Kuyaqeda, yonk’ inkani (You defeated my stubbornness)
Nami ngiyathandwa (And I am loved)
Ngingubani? Bayede! (Who Am I? Hail)

Bayede Nkosi yam’, Bayede Nkosi yam’ (Hail/salute/glory to my God)
(Repeat)

%d bloggers like this: