(Sung in Zulu)

SONG #1: Vula (Open)

Vula vula vula vula (Open open open open)
Vul’ amehlo akho (Open your eyes)
Vul’ umoya wakho (Open your heart)
Vul’ umusa wakho (Open your spirit)

Yiso lesikhathi wo o o o (This is the time o o o)
Abaphrofetha ngaso (That they prophesied saying)
Bethi utawudzakwa (That we’ll look drunk)
Bes’ uyaphrofetha (When we prophesy)

Come on everybody shout…

SONG #2: Ngiyafuna (I need)

Ngiyafuna wena bus’ impilo yami (Oh) (I need you to reign over my life)
Ingeyakho simakade (Oh) noma ngabe kwenzenjani (Belong to you forever)
Somandla wena bus’ impilo yami (Oh Lord reign over my life)
Ngiyafuna wena bus’ impilo yami (Oh) (Oh Lord reign over my life)
Ingeyakho simakade (Oh) noma ngabe kwenzenjani (Belong to you forever)
Somandla wena bus’ impilo yami (Oh Lord reign over my life)

Ingeyakho simakade noma ngabe kwenzenjani (Belong to you forever)
Somandla wena bus’ impilo yami x2 (Oh Lord rule over my life)
Ngob’ intando emnandi (All the power and glory)
Ingeyakho simakade noma ngabe kwenzenjani x2 (Belong to you forever)

Phakama x2 Somandla wena bus’ impilo yami x2 (Be praised, Lord reign over my life)
Busa x2 Somandla wena bus’ impilo yami x2 (Reign, Lord reign over my life)

Amandl’ angawakho, nobungcwelo bungobakho (All power and glory are yours)
Uhlel’ esihlalweni, uyabusa naphakade x2 (You’re seated on the throne and You’ll reign forever)
Wo o x4

SONG #3: Nguwe Wedwa (You Alone)

Masimdumise ngomus’ ongaka (Let us lift Him because of his grace)
Masiphakamise igama lakhe x2 (For He is high and lifted up)
Ngob’ uphakeme uyingcwele (And He’s worthy to be praised)
Akekho onjengawe (And there is no one like Him)

Nguwe wedwa oyil’ ithemba lethu (You alone are our hope)
Nguwe wedwa oyil’ ihawu lethu (You alone are our shield)
Asikaze simbone omunye, ofana nawe x2 (We have never seen anyone like you x2)

Advertisement