Forward We Go Lyrics by Mthunzi Namba (Joyous Celebration 16)

8 Comments


(Languages: English, Zulu)
Song part 2: Here

Forward we go, forward we go
Forward we go, with Jesus
No more turning back x2
Forward we go with Jesus

(Same Verse in Zulu)
Ekhaya siyaya, Ekhaya siyaya
Ekhaya siyaya, NgoJesu
Angsey’ o kufa, Angsey’ okufa
Ekhaya siyaya, NgoJesu

….

No, no no no no
I will never go back anymore

Icherubim (The Cherubim) Lyrics by Joyous Celebration 16

9 Comments


(Sung in Zulu)

Ikherubim neSerafine (The Cherubim and the Seraphim)
Zimana zimemeza kuwe (They are always in worshiping you) (Repeat)

Izingelosi nezidalwa (Angels and all creatures)
Zezulu ziyakhothama (Of Heaven; bow in worship)
Zona zibabaza igama lakhe (They praise your name)
Sithi yena umkhulu uS’makade (Saying you God are Holy)

Izingelosi nezidalwa (The Angels and all beings)
Zona zezulu ziyakhothama (of Heaven bow in worship)
Zona ziyababaza (They praise) x4
Zith’ uyingcwele bawo (Saying you are Holy Father)

Chorus:
Zithi ngcwele, zithi ngcwele (They cry Holy! They cry Holy!)
Zimana zimemeza kuwe (They always worship you) (Repeat)

(Verse 1)  + Chorus

Work of the Blood Lyrics by Ncebakazi Nkansu (Joyous Celebration 16)

82 Comments


As you see me today, once was lost to sin
I was as good as dead, when the Lord found me
He said come; the price has been paid
Your sins are forgiven, through my blood
Gave you a new name, as I set you free
(Repeat)

Chorus:
The blood of Jesus Christ; the blood of the blameless lamb
The blood to cleanse me, the blood to rescue me
What you see today, is the work of the blood

Without the shedding of blood, there is no forgiveness
Of sin that’s God’s standard
So when the devil stood before God’s throne
To accuse me for all my sins
It took Christ to stand in my place
He tore his robe, to show stripes on his back
He was bruised on his hands and his feet
And opened my way; a new name

(Chorus)

Because of your great work Lord, We wanna say
Thank you. Oh thank you
You came down, thank you
Just to lift me up, so I thank you Lord
You left your throne, thank you
You had me in mind, thank you
What you see today, is the work
Nothing but the work of the blood

Jesus we adore you, We wanna say to you (Thank you)

Chorus 2:
For the blood (Thank you), for my life (Thank you)
For your grace (I thank you Lord)
For my peace (Thank you), For my joy (Thank you)
What you see today, is the work of the blood

You went to Calvary just to purchase me

(Chorus 2)

What you see today, is the work of the blood…

More Than a Conqueror Lyrics by Zodwa Mahlangu (Joyous Celebration 16)

6 Comments


(Languages: English, Zulu)

I am more
More than a conqueror
Through Christ my Lord
(Repeat)

UJesu unginqobele (Jesus is the conqueror)
Ngingaphezu komnqobi (More than any other)
UJesu unginqobele  (Jesus is the conqueror)
Ngingaphezu (More than)

Ngingaphezu (I am More)
Phezu komnqobi (More than a conqueror)
NgoJes’ iNkosi yami (Through Jesus my Lord)
(Repeat)

I am more
More than a conqueror
Through Christ my Lord
(Repeat)

I Beat Medley Lyrics by Khaya Mthetwa (Joyous Celebration 16)

10 Comments


(Sung in Zulu)

Verse 1:
Sithi Oh Msindisi (We say, Oh Savior)
Oh Msindisi, oh Msindisi Nguwe olithemba lam
(Oh Savior, oh Savior; You are my hope)
(Repeat)

Verse 2:
Ithemba lam Baba (My hope Father)
Ithemba lam ndonyuka nalo (I will rise with my hope)
Ndingene endumisweni (To enter the place of praise)
(Repeat)

Verse 3:
Ndingene, ndingen’ endumisweni Baba (To enter the place of praise Father)
Oh ndingene endumisweni, (Oh To enter the place of praise)
(Repeat)

Verse 4:
Ngena, oh ngena ngob’ indawo isekhona (Come in because there’s still a space left)
Ngena, ngena, indawo isekhona (Come in, come in there is still room)
Ngena nawe mama, Ngena nawe Baba (Come in you mother, come in you Father)
Ngena, ngena, indawo isekhona (Come in, come in there is still room)

Verse 5:
Ngonyama kaJuda, Wanqob’uSathane (Lion of Judah You defeated Satan)
Xa simi ngakuwe sonqotshwa ngubani (If we stand by you who will defeat us)
(Repeat)

Vula (Open), Ngiyafuna (I need) and Nguwe Wedwa (You Alone) Lyrics by Khaya (Joyous Celebration 16)

7 Comments


(Sung in Zulu)

SONG #1: Vula (Open)

Vula vula vula vula (Open open open open)
Vul’ amehlo akho (Open your eyes)
Vul’ umoya wakho (Open your heart)
Vul’ umusa wakho (Open your spirit)

Yiso lesikhathi wo o o o (This is the time o o o)
Abaphrofetha ngaso (That they prophesied saying)
Bethi utawudzakwa (That we’ll look drunk)
Bes’ uyaphrofetha (When we prophesy)

Come on everybody shout…

SONG #2: Ngiyafuna (I need)

Ngiyafuna wena bus’ impilo yami (Oh) (I need you to reign over my life)
Ingeyakho simakade (Oh) noma ngabe kwenzenjani (Belong to you forever)
Somandla wena bus’ impilo yami (Oh Lord reign over my life)
Ngiyafuna wena bus’ impilo yami (Oh) (Oh Lord reign over my life)
Ingeyakho simakade (Oh) noma ngabe kwenzenjani (Belong to you forever)
Somandla wena bus’ impilo yami (Oh Lord reign over my life)

Ingeyakho simakade noma ngabe kwenzenjani (Belong to you forever)
Somandla wena bus’ impilo yami x2 (Oh Lord rule over my life)
Ngob’ intando emnandi (All the power and glory)
Ingeyakho simakade noma ngabe kwenzenjani x2 (Belong to you forever)

Phakama x2 Somandla wena bus’ impilo yami x2 (Be praised, Lord reign over my life)
Busa x2 Somandla wena bus’ impilo yami x2 (Reign, Lord reign over my life)

Amandl’ angawakho, nobungcwelo bungobakho (All power and glory are yours)
Uhlel’ esihlalweni, uyabusa naphakade x2 (You’re seated on the throne and You’ll reign forever)
Wo o x4

SONG #3: Nguwe Wedwa (You Alone)

Masimdumise ngomus’ ongaka (Let us lift Him because of his grace)
Masiphakamise igama lakhe x2 (For He is high and lifted up)
Ngob’ uphakeme uyingcwele (And He’s worthy to be praised)
Akekho onjengawe (And there is no one like Him)

Nguwe wedwa oyil’ ithemba lethu (You alone are our hope)
Nguwe wedwa oyil’ ihawu lethu (You alone are our shield)
Asikaze simbone omunye, ofana nawe x2 (We have never seen anyone like you x2)

Overflow Lyrics by Uchechukwu Agu (Uche) and Joyous Celebration 16

42 Comments


Overflow! Overflow! Overflow!
Overflow overflow, Overflow overflow
Overflow overflow, Overflow overflow
Windows of heaven have opened over me
Overflow overflow, Overflow overflow
Windows of heaven have opened over me

I can hear the sounds of heaven (overflow)
Its the sound of many waters (overflow)
Times of refreshing, coming over me
I know you have been waiting (overflow)
The sins that was delaying (?)
Times of refreshing, coming over me

Overflow overflow
Windows of heaven have opened over me (repeat)

Overflow overflow, Overflow overflow (repeat)
Halelujah halelujah, Halelujah halelujah (repeat)
Shout Halelujah to the lord (halelujah to the Lord) (Repeat)
Shout Hossanah to the Lord (Hossanah to the LOrd) (Repeat)

Shout Halelujah to the Lord (Halelujah to the Lord) (Repeat)
Shout Hossanah to the Lord (Hossanah to the LOrd) (Repeat)

I go shout, I go dance (I go shout, I go dance)
I go shout, I go dance oh (I go shout, I go dance oh)

Celebrate…

I go shout, I go dance (I go shout, I go dance)
I go shout, I go dance oh (I go shout, I go dance oh)

Shout Halelujah to the Lord (Halelujah to the Lord) (Repeat)
Shout Hossanah to the Lord (Hossanah to the LOrd) (Repeat)

Older Entries

%d bloggers like this: