Oh Holy Night Lyrics by Given Mabena (Joyous Celebration 18)

1 Comment


(Languages: English, Zulu)

O holy night, the stars are brightly shining
It is the night of our dear Savior’s birth
Long lay the world in sin and error pining
Till He appeared and the soul felt its worth

The thrill of hope, the weary world rejoices
For yonder breaks a new and glorious morn
Fall on your knees, oh hear the angel voices
Oh night divine, it is the night when Christ was born
Oh night divine, oh night when Christ was born

Fall on your knees, Oh hear the angel voices
Oh night divine; Yes, a night when Christ was born
A night divine; Oh night, oh night divine

Makadunyiswe ngumuntu nengelosi (Men and angels shall praise Him)
Uphakeme uyimvana kaThixo (Be exalted, Lamb of God)
Wathwes’ umqhele engenaso isici (He was crowned yet innocent)
EyiNkosi efanel’ ukubongwa (Lord you are worthy of our praises)
NguJesu qha idwala laphakade (Jesus is the only Rock of Ages)
NguJesu qha iNkosi yokuthula (Jesus is the only Prince of Peace)

Khothama kuye uJesu yena yedwa (Worship Jesus alone)
INkosi yothando (Lord of love)
Inkosi yomusa (Lord of mercy)

Iqhawe lamaqhawe (Hero of heroes)
UNgcwele simakade (Almighty, You’re Holy)

Refrain:
Khothama kuye (Worship Him)
UJesu uyedwa (Jesus alone)
Inkos’ eyafa yavuka (Jesus rose from the dead)
Ipheth’ amandla (Powerful)

Iqhawe lamaqhawe (Hero of heroes)
UNgcwele simakade (Almighty, You’re holy)

(Refrain)

Advertisement

Umuzi Okhanyayo (Home of Light) lyrics by Nomthi Sibisi (Joyous Celebration 18)

1 Comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Jerusalema, umuzi okhanyayo (Jerusalem, home of light)
Ngingeze ngakubala (I cannot quantify)
Okuhle okulaphaya (All the beauty in there)
Ngingeze ngakubala (I cannot quantify)
Okuhle okulaphaya (All the beauty in there)(Repeat)

Akukabonakali (I have never seen)
Kudlula konke okunye (Anything else better)
Kumnandi kulowo muzi (There is joy in that home)
NeNkosi ikhona le (As the Lord dwells there)
Kumnandi kulowo muzi (There is joy in that home)
NeNkosi ikhona le (As the Lord dwells there)(Repeat)

(Repeat)

Kuyezwakala khona (There you shall hear)
Ihubo lentokozo (A glorious song)
Baningi abangcwele (From the multitudes of the holies)
Abakhona laphaya (That dwell there)
Baningi abangcwele (From the multitudes of the holies)
Abakhona laphaya (That dwell there)(Repeat)

(From the top)

Nguwe Jehovah (You are the Lord) Lyrics by Ayanda Shange (Joyous Celebration 18)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Umhlaba wawunga kabikhona  (Before the earth was created)
Owayekhona uLizwi (The Word was there)
WayenguNkulunkulu (The Word was God)
ULizwi wayekuNkulunkulu (The Word lived in God)
Mhlaba lo wamnyama (The earth was still dark)
Wamemeza uLizwi (When the Word spoke)
Wathi makube nokukhanya (And said let there be light)
Vele ukukhanya kwabakhona (And there was light)
Ingaba ubani loyo (Who is that?)

Refrain:
Nguwe Jehova (It’s You Jehovah) x8

Yena wadal’ izulu nomhlaba (You created heaven and earth)
Wayesedala umuntu (And created man)
Waphefumlela kumuntu (You breathed life on the man)
Uba abuse phezu komhlaba (So he may rule the world)
Ingaba ubani loyo (Who is that?)

(Refrain)

Angeke ngisuke (I Won’t Leave You) Lyrics by Mnqobi Nxumalo and Andiswa Mbantsa (JC 18)

2 Comments


(Sung in Zulu)

Igama lakho unguSomandla (Your name is Almighty)
INkosi enamandla onke (All powerful King)
Wena wedw’ unguBaba (You alone are the father)
Ithemba lam’ lokugcina (My only hope)
Ngibhekis’ amehlo am’ kuwe (I lift up my eyes to You)
Baba uyiNkosi (Father you are the King)

Refrain:
Angeke ngisuke kuwe (I won’t leave You)
Ngohlala njalo ngithemba wena (I will dwell in your trust always)
Igama lakho uSomandla (Your name is Almighty)
Futhi wena uyingcwele (And you are Holy)

Wena wedw’ unguBaba (You only are the Father)
Sithandwa sam’, mphefumlo wam’ (My love, Lover of my soul)
Igama lakho unguSomandla (Your name is Almighty)
Wena uyamangaza (You are amazing)

(Refrain)

Amen amen…

Entabeni kaJehovah (At The Lord’s Mountain) by Xolani Mdlalose (Joyous Celebration 18)

3 CommentsPurchase Album “One Purpose”

Sung in Zulu

Ugcob’ ikhanda lami (You annoint my head)
Ngamafutha kaMoya (With Spiritual oil)
Indebe yami (My cup)
Ichichima izibusiso (Overflows with Your Blessings)

Refrain:
Kuyabonanelwa, kuyabonelwa (We Will be filled, We will be filled)
Entabeni kaSimakade/kaSomandla (At God/Almighty’s mountain)
Kuyabonelwa (We will be filled)

(From the top)

Entabeni kaSomandla (At God/Almighty’s mountain)
Kuyabonelwa (We will be filled)

Older Entries

%d bloggers like this: