Umuzi Okhanyayo (Home of Light) lyrics by Nomthi Sibisi (Joyous Celebration 18)

1 Comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Jerusalema, umuzi okhanyayo (Jerusalem, home of light)
Ngingeze ngakubala (I cannot quantify)
Okuhle okulaphaya (All the beauty in there)
Ngingeze ngakubala (I cannot quantify)
Okuhle okulaphaya (All the beauty in there)(Repeat)

Akukabonakali (I have never seen)
Kudlula konke okunye (Anything else better)
Kumnandi kulowo muzi (There is joy in that home)
NeNkosi ikhona le (As the Lord dwells there)
Kumnandi kulowo muzi (There is joy in that home)
NeNkosi ikhona le (As the Lord dwells there)(Repeat)

(Repeat)

Kuyezwakala khona (There you shall hear)
Ihubo lentokozo (A glorious song)
Baningi abangcwele (From the multitudes of the holies)
Abakhona laphaya (That dwell there)
Baningi abangcwele (From the multitudes of the holies)
Abakhona laphaya (That dwell there)(Repeat)

(From the top)

Nguwe Jehovah (You are the Lord) Lyrics by Ayanda Shange (Joyous Celebration 18)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Umhlaba wawunga kabikhona  (Before the earth was created)
Owayekhona uLizwi (The Word was there)
WayenguNkulunkulu (The Word was God)
ULizwi wayekuNkulunkulu (The Word lived in God)
Mhlaba lo wamnyama (The earth was still dark)
Wamemeza uLizwi (When the Word spoke)
Wathi makube nokukhanya (And said let there be light)
Vele ukukhanya kwabakhona (And there was light)
Ingaba ubani loyo (Who is that?)

Refrain:
Nguwe Jehova (It’s You Jehovah) x8

Yena wadal’ izulu nomhlaba (You created heaven and earth)
Wayesedala umuntu (And created man)
Waphefumlela kumuntu (You breathed life on the man)
Uba abuse phezu komhlaba (So he may rule the world)
Ingaba ubani loyo (Who is that?)

(Refrain)

Entabeni kaJehovah (At The Lord’s Mountain) by Xolani Mdlalose (Joyous Celebration 18)

3 CommentsPurchase Album “One Purpose”

Sung in Zulu

Ugcob’ ikhanda lami (You annoint my head)
Ngamafutha kaMoya (With Spiritual oil)
Indebe yami (My cup)
Ichichima izibusiso (Overflows with Your Blessings)

Refrain:
Kuyabonanelwa, kuyabonelwa (We Will be filled, We will be filled)
Entabeni kaSimakade/kaSomandla (At God/Almighty’s mountain)
Kuyabonelwa (We will be filled)

(From the top)

Entabeni kaSomandla (At God/Almighty’s mountain)
Kuyabonelwa (We will be filled)

Wasara Wasara (Delay and You’ll be Left Behind) Lyrics by Mkhululi Bhebhe (Joyous Celebration 18)

18 CommentsPurchase “Wasara Wasara”  |  Purchase Album “One Purpose”

(Sung in Shona)

Kunamata Jesu inhange mutange, wasara wasara
(Praising Jesus is a race, delay and you’ll be left behind)
Aiye inhange mutange wasara wasara
(Yes it’s a race, delay and you’ll be left behind) (Repeat)

Oh wasara wasara (Delay and you’ll be left behind)
Wasara wasara (Delay and you’ll be left behind) x3 (Repeat)

(From the top)

Dai asiri Jesu, akandiponesa (If it wasn’t for Jesus – who saved me,)
Ndiani waizondiona? (Who would have seen me?)
Refrain: Hapana waizondiona (No one would have seen me) (Repeat)

I will make a joyful shout to the heavens,
I will call upon the name of the Lord
I will make a joyful shout to the heavens,
I will call on the name of the Lord (Repeat)

Refrain: Tomudana, tomudana Mwari wedu tomudana
(We will call Him, we will call the name of our God) (Repeat)

Tokwira makomo tomudana Mwari wedu
(We’ll climb the hills calling the name of our God)
Tokwira makomo tomudana (We’ll climb the hills calling)
Sunday to Sunday/Durban to Jo’burg/Capetown to Cairo/Border to border
Ndichimudana Mwari wangu (I’ll call the name of my God)

Bwana wa mabwana, (Bwana) (The Lord of Lords, [The Lord]) – Swahili
Bwana wa Malawi/Mozambique/Zimbabwe (The Lord of…)

Lesa wamalesa, (Lesa) (The Lord of Lords, [The Lord])
Lesa x2 (Lesa) [The Lord]

Bhekani uJehova (Praise the Lord) Lyrics by Joyous Celebration 18

35 CommentsPurchase Album “One Purpose”

(Sung in Zulu – A Hymn)

Bhekani kuy’ uYehova; umdala wezinsuku (Give praise to the Lord, the Ancient of Days)
Funani ubuso bakhe, nimkhonze naye (Seek His presence and worship Him)
Ulungile unothando, nenceb’ engapheliyo (He is full of love and mercy)
Uthanda thina sonke (And He loves us all)

Refrain:
Ebunzimeni, uhlal’ engumncedi wami (My helper in times of trouble)
Uhamba nami, uhlal’ eseduze kwami (He walks with me, always by my side)
Noma kumnyama, Yen’ ukukhanya kwami (In darkness, He is my light)
Uyabonelela uYehova, uBaba wam (The Lord my Father, is generous)

Udeka itafula, phambi kwezitha zami (He prepares a table before my enemies)
Ngidle, ngidle, O Baba ngiyabonga (I feast and feast, Oh Father I thank You)

(Refrain)

Bridge:
Bong’ uYehova mphefumlo wam (Bless the Lord oh my soul)
Undenzela konk’ okuhle (For He has done great things for me)

Udeka itafula, phambi kwezitha zami (He prepares a table before my enemies)
Ngidle, ngidle, O Baba ngiyabonga (I feast and feast, Oh Father I thank You)

Older Entries

%d bloggers like this: