Njalo Umile (Forever the Same) Lyrics by SbuNoah (Joyous Celebration 23)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Umile njalo (He remains the same)
Akashintshi (He never changes)
Umile njalo (He remains the same)
Akajiki (He never changes) (Repeat)

Amandla anqob’ ithuna
(The same Power of victory over the grave)
Asekhona (Is still alive) (Repeat)

Ewe Jesu (Yes Jesus)
Impilo yami yonke (My whole life)
Ifuna Wena wedwa (Needs You alone)
Ifuna Wena, Hallelujah (It needs You, Hallelujah)
Ifuna Wena (It needs only You) (Repeat)

Amandla anqob’ ithuna
(The same Power of victory over the grave)
Asekhona (Is still alive) (Repeat)

Nkosi Yehlisa (Lord Bring Down) Lyrics by Sbu Noah

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Nkosi yehlisa umusa (Lord let your Grace fall)
Phezu kwami (Over me)
Umusa kuphela (Just your Grace)
Oh Hallelujah, Amen (Oh Hallelujah, Amen) (Repeat)

Umusa, Umusa, Umusa, Umusa (Your Grace)
Kuphela (Alone)
Oh Hallelujah, Amen (Oh Hallelujah, Amen) (Repeat)

Nkosi yehlisa umoya (Lord let Your Spirit fall)
Phezu kwam’ (Over me)
Umoya ongcwele (Your Holy Spirit)
Oh Hallelujah, Amen (Oh Hallelujah, Amen) (Repeat)

Umoya, Umoya, Umoya, Umoya (Your Spirit)
Ongcwele (Holy)
Oh Hallelujah, Amen (Oh Hallelujah, Amen) (Repeat)

Umusa, Umusa, Umusa, Umusa (Your Grace)
Kuphela (Alone)
Oh Hallelujah, Amen (Oh Hallelujah, Amen)
Umoya, Umoya, Umoya, Umoya (Your Spirit)
Ongcwele (Holy)
Oh Hallelujah, Amen (Oh Hallelujah, Amen) (Repeat)

Zundikhaphe (Walk With Me) Lyrics by Sbu Noah

Leave a comment


(Sung in Xhosa – A Hymn)
Link to full Hymn Lyrics

Baba, ndifikile eJordane (Father, When arrive at Jordan’s banks)
Susa ukoyika kwam’ (Wash away my fears)
Somandla, zundikhaphe, se ndiwela (Almighty, walk with me when I cross)
Yiba nguy’uMncedi wam (Be You my helper)

Zundikhaphe, se ndiwela (Almighty, walk with me when I cross)
Yiba nguy’uMncedi wam (Be You my helper) (Repeat)

Ewe Getsemane (Yes Gethsemane) Lyrics by Sbu Noah

1 Comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Ewe, Ewe (Yes, yes)
Ewe, Getsemane (Yes Getsemane) (Repeat)

Ngikhumbula (I remember)
Yen’ uJesu (The Lord Jesus)
Engihluphekela (As He suffered for me) (Repeat)

(From the top)

Wang’thwalela (He carried)
Won’ umqhele (The cross for me)
Engihluphekela (As He suffered for me) (Repeat)

(Refrain)

Wenzile (He Has Done) Lyrics by Sibusiso Mthembu and Joyous Celebration 22

4 Comments


(Sung in Zulu)

Wenzile okuhle kodwa (He has done great things)
Empilweni yami yonke (All the days of life)
Malibongwe! malibongwe! (Praise! Praise!)
Oh Malibongwe igama leNkosi
(Oh, praise the Name of the Lord)
(Repeat)

Wezwa ukukhala kwami (He heard my cry)
Wangikhipha obishini olunzima (He took me out of muddy pit)
Wangibeka edwaleni (He placed me on a Rock)
Wangishiya neculo elisha (And left me with a new song)
(Repeat)

(From the top)

Hallelujah Nkateko (Hallelujah Blessing) by Sibusiso Mthembu and Joyous Celebration Choir 19

1 Comment


Sung in Tsonga

Hallelujah nkateko (Hallelujah blessing)
Hau Yesu una matimba (Jesus has power)
Hiyena muhluri (He is the conqueror)
Valala vanga pfuka (Our enemies can rise)
Yeso utava hlula (Jesus will conquer them)
Hiyena muhluri (He is the conqueror)
(Repeat)

Repeat:
Hihlula himatimba (We conquer with the power)
Hallelujah nkateko (Hallelujah blessing)
Yeso wa hihlulela (Jesus conquers for us)
Hihlula himatimba (We conquer with the power)
Hiyo Hosi yahina (He is our Lord)

Hanwi tshembha muhluri (We trust in our conqueror)
Yena anga hluriwi (He cant be defeated)
Hi yena muhluri (He is the conqueror)
Namuntlha hi tsakile (Today we are joyous)
Swi dyoho swi herile (Our sins have passed away)
Hi yena muhluri (He is the conqueror)

(Refrain)

Hihlula, himatimba (We conquer with the power)
Hiyo Hosi yahina (He is our Lord)
(Repeat)

Hi maye, maye maye…

Lyrics Source: SbuNoah Facebook Page

UNkulunkulu Uyangithanda (The Lord loves me) Lyrics by Sibusiso Mthembu – Joyous Celebration 17

9 Comments


(Sung in  Zulu)

Kule minyak’ engaka ngidlal’ ukuhluphek’ emhlabeni | (All these years I’ve been poor)
Kule minyak’ engaka ngilal’ usiz’ emhlabeni |  (All these years I slept with sorrow)
Kant’ uNkulunkulu uphambi kwami  | (Yet the Lord was in front of me)
Uphambi kwami Uyangihlolel’ emadlelwen’ aluhlaza | (He leads me to green pastures)

Kule minyak’ engaka ngidlal’ ukuhluphek’ emhlabeni | (All these years I’ve been poor)
Kule minyak’ engaka ngilal’ usiz’ emhlabeni |  (All these years I slept with sorrow)
Kant’ uJehova uphambi kwami, Uphambi kwami | (Yet the Lord was in front of me)
Uyanginqobela njal’ izitha zami | (He always defeats my enemies)

Ngazula ngazula ngazula |  (I searched, and searched, and searched)
Ngamihla le ngifuna le nalena | (Everyday, looking for this and that)
Kant’ ukhon’ ongithandayo | (Yet there’s someone who loves me) x2
(Repeat)

Refrain:
UNkulunkulu uyangithanda | (The Lord loves me)
Bengingazi uyangithanda nam | (I didn’t know He loves me too)
Uyangithanda | (He loves me)
Kant’ ubathanda bonke abantu | (And He loves everyone)
(Repeat)

Kant’ uJehova mkhulu kangaka kimi | (How great is the Lord to me)
Uyaz’ uJehova ubonis’ ubukhulu bakhe kimi | (The Lord shows His greatness in me)
Ngiyobonga ngithini na?|  (How can I repay?)
Ngiyobonga ngithini na kuye? | (How can I repay Him?)
(Repeat)

Wangikhiph’ eGipite ezweni lobugqila | (He took me out of Egypt the land of slavery)
Wangifak’ ekukhanyeni | (And placed me in the light)
Kuyakhanya manje |  (The light shines now) x2
(Repeat)

Praise Poem
Ngiza Kuwe Guqabadela kaSomnganisi Chibi elinomqwazi phezulu
Ubizwa yimi uK’lashi lo,
Induna yeyinsizwa ngoba phela nalapha ayikho insizwa eshintsha amagiya ingabonisananga nami
UMvelase waseBathenjini abasenga inkomo izele
UQhudeni kaGuda ongawadli amathibane angadla amathibane ngabe indlala iwile
Mnisi wemvula ilanga libalele, Ngoza kaGabadela

Ngibonga Kuwe Jehovah ngokungihlanganisa nanangu
Umlisa okhanya amasi esiswini ophela eduze ngobude
Awubheke phela namhlanje ubizwa yimi Somnini nanini Simakade wezulu
Wena owakhipha abantwana bakwa Israel esigodini sasegibhithi wababeka ezweni lesethembiso

Umukhulu ke Jehovah wena owabuyisa umfana uLazaru eselusa
Amadada wavuka wazidlela amapholisi umfana
Ngisho Kuwe Kristu Jesu dwala laphakade, wundlu likaNkulunkulu elisusa izoni zonke
Wuwe wedwa umthokozisi wezinhliziyo zethu, umenzi wezimangaliso
Wena owathatha amanzi wawaphendula wawenza iwayini bahlanganisa izandla bakhuza uAmeni bonke abantu

Mana njalo Nginguye uNginguye, mlilo oqothulayo, nsimbi edla ezinye
Ngabe ngiyaqhubeka manje uSimakade akaqedwa

(Refrain)

(Original Source)

%d bloggers like this: