Ka Ma Medley Lyrics Sung by Sbu Noah

Leave a comment


(Sung in Zulu – Hymn Medley)

Song 1: Lapho izivunguvungu

Lapho izivunguvungu (When the storms)
Zifis’ impilo yami (Threaten my life)
Nobubi budlangile (And challenges overwhelm me)
Umlingi esenqoba (The evil one seems to be winning)

Refrain:
Ungikhumbule Nkosi yam’ (Remember me my Lord)
Ungikhumbule Nkosi yam’ (Remember me my Lord)
Ungikhumbule Nkosi yam’ (Remember me my Lord)
Ungikhumbule Nkosi yam’ (Remember me my Lord) (Repeat)

Song 2: Mangisondele Nkosi

(Baba) Mangisondele Nkosi (Nearer my God)
Kuwe Manje (To Thee/me)
Mangisondele Nkosi (Nearer my God)
Kuwe Manje (To Thee/me)

Noma ngiqhutshwa (Though troubles)
Zinhlupheko Nkosi (Follow me)
Ngiyasondela Nkosi (I’m getting nearer my God)
Kuwe Manje (To Thee/me)

Njalo ngovuma (I’ll always agree)
Ngiphinde ngithi nje (And again say)
Ungisondeze Nkosi (Bring me near to You God)
Kuwe manje (To Thee/me)

Kuyizithunywa (All of these is sent)
Zokungisiza nje (To help me)
Ngiyasondela Nkosi (Get nearer my God)
Kuwe Manje (To Thee/me)

Song 3: Mina ngingumntwana

Mina ngingumntwana (I may be a child)
Kodwa sengizwile (But I have heard)
Ngaye uJehova (About Jehovah)
Yena osenzileyo (Our Creator)

Futhi ngitsheliwe (And I’ve been told)
Ngabafundisayo (By the Teachers/Preachers)
NgoMsindisi wethu (About our Savior)
Yen’ owasifelayo (The one who died for us)

Nkosi ngibusise (Lord bless me)
Ngobusiso lwakho (With Your blessings)
Ngihambise kahle (Help me walk upright)
Endleleni yami (On my journey) (Repeat)

Indumiso Yami (My Praise) Hymn Medley Lyrics Sung by Sbu Noah

Leave a comment


(Sung in Zulu – Hymn Medley)

Nkulunkulu uthando Lwakho (God, your love)
Kithin’ abantu lukhulu (For us, [your] people, is great)
Wanikela ngendodana (You gave up your Son)
Hallelujah siyabonga (Hallelujah, we give thanks)

Sesibonga umusa Wakho (Thank you for Your Grace)
Nokusigcin’ othandweni (You keep us in Your Love)
‘kube Wena wawungenathi (If You were not with us)
Ngabe safel’ endleleni (We would have perished on the way)

Sangena la okuthiwa (We entered where it is said)
Ongene khon’ akaphumi (“Who enters here will not leave,”)
Saphuma la okuthiwa (We exited where it is said)
Akuphunywa akuphunywa (“There is no way out”)

Alikho igama elimnandi (There is no other good name but)
Igama Lakho, igama Lakho (Your Name, Your Name)
Ngizolibonga, ngizolibonga (We give thanks, we give thanks)
Ngizolibonga, elakho igama (We give thanks, for Your Name)

Igama elithi, Jesu, Jesu, Jesu (No other name but Jesus)
Igama elihle (The name is my satisfaction)
Liyanganelisa Lingihlabelelisa (It makes me sing and say I’m satisfied)

Esandleni somusa (In the Hand of Grace)
Esandleni somusa (In the Hand of Grace)
Ngiyagcinwa noma kungathini (I am saved saved or not)
Esandleni somusa (In the Hand of Grace) (Repeat)

Ngiyagcinwa noma kungathini (I am saved saved or not)
Esandleni somusa (In the Hand of Grace)

Ndikhokhele (Lead Me) Hymn Lyrics sung by Sbu Noah

1 Comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Ndikhokhele, O Jehova (Lead me, oh Lord)
Ndingum’hambi, Nkosi yami (I am a wanderer, my Lord)
Unamandla, andinawo (You are powerful, I am not)
Ndibuthaka, Nkosi yami (I am weak my Lord)

Refrain:
Oh Msindisi, Oh Msindisi (Oh Savior, Oh Saviour!)
Nguwe olithemba lam’ (You are my hope)

Lowo mthombo, wosindiso (That well of salvation)
Owavulwa ngexa yam’ (Opened for me)
Mawuvele umpompoze (May it flow)
Uzihlanz’ izono zam’ (And wash away my sins)

(Refrain)

Ndifikile Ejordane (hen arrive at Jordan’s banks)
Susa ukoyika kwam’ (Wash  away my fears)
Zundikhaphe sendiwela (Walk with me as I cross)
Yiba ngumncedi wam’ (Be You my helper)

(Refrain)

Amen, Amen, Amen…

(Refrain)

Sewakhile (He is Built) Hymn Lyrics sung by Sbu Noah

1 Comment


(Sung in Zulu – A Hymn)
Hlengiwe Mhlaba’s Version

Sewakhile enhlizweni, umhlobo wam’
(He is built in my heart, my Friend)
Nguy’ omkhulu ezihlotsheni umhlobo wam’
(He is greatest among my relatives, my Friend)

Ngoba nguye owangimela
(For He’s the one who stood up for me)
Langi lahlwe okwempela
(When I was forsaken by all others)
Ngal’ uthando wangifela umhlobo wam’
(With love he died for me, my Friend) (Repeat)

Uyathwala mthwalo wami, umhlobo wam’
(He carries my burdens, my Friend)
Uthi wongi thwala nam’, umhlobo wam’
(He promises to carry me as well, my friend)

Wayehlatshwa njengemvana
(He was slain like a lamb)
Az’ angenz’ owakh’ umtwana
(To make me his own child)
Yek’ inhlanhla yokwazana nomhlobo wam’
(What a privilege it is to know, my Friend) (Repeat)

Yek’ inhlanhla yokwazan, nomhlobo wam’
(What a privilege it is to know my Friend) (Repeat)

Zundikhaphe (Walk With Me) Lyrics by Sbu Noah

1 Comment


(Sung in Xhosa – A Hymn)
Link to full Hymn Lyrics

Baba, ndifikile eJordane (Father, When arrive at Jordan’s banks)
Susa ukoyika kwam’ (Wash away my fears)
Somandla, zundikhaphe, se ndiwela (Almighty, walk with me when I cross)
Yiba nguy’uMncedi wam (Be You my helper)

Zundikhaphe, se ndiwela (Almighty, walk with me when I cross)
Yiba nguy’uMncedi wam (Be You my helper) (Repeat)

%d bloggers like this: