UJesu Aw Limnandi (How Sweet is Jesus) Lyrics Sung by Joyous Celebration 26

Leave a comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Limnandi kimi lelogam’ (That Name is sweet to me)
Nguyena owangifela nam’ (He is the One who died for me)
Ligcwele enhlizweni yam’ (It fills my heart)
Igama likaJesu (The Name of Jesus) (Repeat)

Refrain:
UJesu aw’ limnandi, bo! (How sweet is the Name of Jesus!)
UJesu limi njalo, bo! (Jesus always stands with me)
UJesu ngizakulisho (Jesus I will say Your Name)
Namanje naphakade (Now and forever more)

UJesu eloMfeli wam’ (Jesus was martyred for me)
Owazithwal’ izono zam’ (He bore my sins)
Oseqedil’ uvalo lwam’ (The one who took away my fears)
Ngiyamthand’ uJesu (I love Jesus)

(Refrain)

Ingekhathal’ indlebe, qha (Our ears are not tired, no)
Ilizwa lelogama la (To hear that Name)
Liqed’ izinyembezi nya (He wipes all our tears)
EloMsindisi’ uJesu (That is our Savior Jesus)

Alikho nelilodwa, qha (There is no one else, No)
Ezweni noma laphaya (Out in the world)
Singelibonge sonke na (That we can all be grateful)
Elihle likaJesu (Than beautiful Jesus)

(Refrain)

Wakhazimula (He was Glorified) Lyrics Sung by Joyous Celebration 26

Leave a comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Wakhazimula uJesu (Jesus was glorified)
Mhla elenga, eKhalvary (When he was hung in Calvary)
Wathi kuphelele, kufeziwe (He said it is well, it is finished)
Baba siyabonga (Father we thank You) (Repeat)

Siyabonga, siyabonga (We thank you, we thank you) x3
Baba siyabonga (Father we thank You) (Repeat)

(From the Top)

Ngafunyanwa (I was Found) Lyrics Sung by SbuNoah (Joyous Celebration 26)

Leave a comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Mandingene, nKosi yami (Let me enter, my Lord)
Mandingene, nKosi yami (Let me enter, my Lord)
Nkosi yam’ izulu lakho (Your heaven, my Lord)
Lona lilikhaya lami (To be my home) (Repeat)

Ngafunyanwa, Nkosi yami (I was found, my Lord)
Ngafunyanwa, Nkosi yami (Let me be found, my Lord)
Nkosi yam’ izulu lakho (In Your Heaven, my Lord)
Lona lilikhaya lami (To be my home)  (Repeat)

Nkosi yam’ izulu lakho (In Your Heaven, my Lord)
Lona lilikhaya lami (To be my home)

Ngiyabonga (Thank You) Lyrics by Thobeka Ramaloko (Joyous Celebration 26)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Ngiyabonga ukugcinwa ssandleni sakho (Thank you for keeping me in Your hands)
Ngabe ngikuphi ngaphandle kwakho? (For where would I be, without You?)
Uyanginakekela simakade (You have cared for me always) (Repeat)

Ungihlul’isil’ezimpini (You have won the battles for me)
Wangitheswa amandla okunqoba (You gave me the strength to win)
Ngiyobonga ngani na? (How can I thank Him?)
Kukhulu akhwenzile (For He has done great things)

Usimakade ‘ungihlul’isile (Eternal One, You won for me)
Egegodini sethunzi lokufa (In the Valley of the shadow of death)
Wangitheswa amandla okunqoba (You gave me the strength to win)
Ngiyobonga ngani na? (How can I thank Him?)
Kukhulu akhwenzile (For He has done great things)

(Refrain)

Ngiyabonga ukugcinwa (Thank you for keeping me)
Kungamadla es’phambano (Through the power of the Cross) (Repeat)

Newer Entries

%d bloggers like this: