Sihamba Ngomoya (Led by the Holy Spirit) Lyrics by Ayanda Shange (Joyous Celebration)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Response: Ded’ Ded’ Ded’ endleleni yamakholwa (Make way for the believers)
Ded’ Ded’ Ded’ endleleni yamakholwa (Make way for the believers)
Suk’ endleleni yamakholwa (Get out of the way of the believers)
Hamb’ endleleni yamakholwa (Walk in the way of the believers)
Suk’ endleleni yamakholwa (Get out of the way of the believers)
Iyaho helele mama iyaho x? ([joyful sound])
Suk’ endleleni yamakholwa (Get out of the way of the believers)
Hamb’ endleleni yamakholwa (Walk in the way of the believers)

Refrain:
Thina sihamba ngomoya (The Holy Spirit leads us)
Ngomoya, ngomoya, ngomoya (The Holy Spirit)
Thina sihamba ngomoya (The Holy Spirit leads us) x2 (Repeat)
Umoya uyakhuluma, uth’ asithandaz’ umoya,(The Holy Spirit Speaks, )
Ngomoya, ngomoya, ngomoya(By the Holy Spirit)
Uth’ uthasithandaz’ umoya (He’s praying for us, the Holy Spirit) x2
Ngomoya, ngomoya, ngomoya(By the Holy Spirit)
Uth’ asihlabelel’ umoya(The Spirit says that we do not sing)

Ngimbone yen’ ongithandayo(I saw that You love me)
Ngihlale naye uMfeli wam’ (I abide in Him, the One who died for me) (Repeat)
Ngihube khona igam’ elisha(I sing a new song)
Lokudumisa iNkosi yam’ (In praise of You, my Lord) (Repeat)

(Refrain)

 

Ngingowakho (I’m Yours) by Ayanda Shange (Joyous Celebration 19)

3 Comments(Sung in Zulu)

Wo wo, wo wo

Ngingowakho Jesu wami, Ngingowakho njalo (I’m yours my Jesus, yours forever)
Ngingehlukaniswe nawe, noma ngisahamba
(I walk, that I may not be separated from you)
Repeat

Ngingehlukaniswe nawe, noma ngisahamba
(I walk, that I may not be separated from you)
Ngingehlukaniswe nawe, noma ngisahamba
(I walk, that I may not be separated from you)
(Repeat)

Anginakho ukuyinik’omunye inhliziyo yam’ yeyakho
(I do not have anything to give, my heart is yours)
Yeyakho Jesu wami , yeyakho nkosi yami Baba, kuze kube nini
(It is yours my Jesus, yours my Lord, for all time (?))
Anginakho, anginakho, anginakho ukuyinik’ omunye
(I have nothing, to give to You)
Yeyakho Jesu wami Baba, yeyakho nkosi yami Baba
(Yours my Jesus, yours my Lord)

Refrain:
NgekaJesu yena yedwa; Kuze kube nini (Belongs to Jesus alone, for all time (?))
NgekaJesu yena yedwa; Kuze kube nini (Belongs to Jesus alone, for all time (?))
Repeat

Wo wo, wo wo

(Refrain)

Ngibe yisithandwa sakho, manje naphakade x4
(Lover of my heart, now and forever)

(Refrain)

Nguwe Jehovah (You are the Lord) Lyrics by Ayanda Shange (Joyous Celebration 18)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Umhlaba wawunga kabikhona  (Before the earth was created)
Owayekhona uLizwi (The Word was there)
WayenguNkulunkulu (The Word was God)
ULizwi wayekuNkulunkulu (The Word lived in God)
Mhlaba lo wamnyama (The earth was still dark)
Wamemeza uLizwi (When the Word spoke)
Wathi makube nokukhanya (And said let there be light)
Vele ukukhanya kwabakhona (And there was light)
Ingaba ubani loyo (Who is that?)

Refrain:
Nguwe Jehova (It’s You Jehovah) x8

Yena wadal’ izulu nomhlaba (You created heaven and earth)
Wayesedala umuntu (And created man)
Waphefumlela kumuntu (You breathed life on the man)
Uba abuse phezu komhlaba (So he may rule the world)
Ingaba ubani loyo (Who is that?)

(Refrain)

Jerusalema (Jerusalem) Lyrics by Ayanda Shange (Joyous Celebration 17)

7 Comments(Sung in Zulu)

Jerusalema, Jerusalema (Jerusalem, Jerusalem) x2 (Repeat)

Ngiyakulangazelela, Jerusalema (How I yearn for you, oh Jerusalem)x2 (Repeat)

Msindisi wami, Msindisi wami (My savior) x2 (Repeat)

Ngiyakulangazelela, Msindisi wami  (How I yearn for you, oh my savior) x2 (Repeat)

Messiah wami, Messiah wami  (My Messiah) x2 (Repeat)

Ngiyakulangazelela, Messiah wami (How I yearn for you, oh My messiah) x2 (Repeat)

Heavenly Medley [Lihle Izulu/Siyahamba Thina] Lyrics by (Joyous 2/ Joyous Rewind) Ayanda Shange

1 Comment


(Sung in Zulu)

Lihle izulu, ikhaya labangcwele (Heaven the home of the Holy is beautiful)
Lapho abangcwele beyophumla khona (There the Holy shall find rest.)
(Repeat)

Siyahamba thina siya ezulwini (We travel towards heaven)
Uyosala wena ngob’uthandizono (If you enjoy sin, you will be left behind)
(Repeat)

Amen Hallelujah x4 (Repeat)

Older Entries

%d bloggers like this: