Holy/Jehovah We Praise You Lyrics by Benjamin Dube

Leave a comment


Holy, Holy, Holy are You Lord
Worthy, worthy, worthy God of all
Holy, my righteousness, I worship You Lord
(Repeat)

Jehovah Tsikedu (My Righteousness)
Jehovah Rohi (My Shepherd)
Jehovah Jireh (Provider)
Jehovah M’Kaddesh (My Sanctification)
Jehovah Rapha (My Healer)
Jehovah Shalom (My Peace)
Jehovah Nissi (My Banner)
Jehovah Shammah (I am here)

Holy, Holy, Holy are You Lord
Worthy, worthy, worthy God of all

Refrain:
Jehovah, we praise You x2
Praise Your Name, praise Your Name
Jehovah, we praise You

Praise Jehovah, Lord God Almighty x
Praise Jehovah, in His Splendor
We praise Your Name x2
Jehovah, we praise You
And the whole world shall declare Your
And the whole world shall sing your praise
Your praise

(Refrain)

Praise Medley by Mthunzi Namba and Joyous Celebration Choir

1 Comment


(Non-English parts sung in Xhosa)
Alternating English verses are translations
Aah…

Song #1

Ngiyakuthanda khakhulu
Uyingoma yam’ uyiculo lam’
Ngetliziyo yam’ ngophefumulo wam’
Nangamandla am’ ngikunik’udumo (Repeat)

Refrain:
You’re the one that I love; You’re the source of my joy
You’re the giver of life; the Prince of Peace (Repeat)

With all of my heart, With all of my soul
With all of my strength; I give you the praise (Repeat)

Song #2

Woza mazingene, ebukhoneni kenkosi
Laphikasi mulo, ibona yaliswa
Umoya onamandla, uqashuli’zibopho
ekukhoneni okunamandla beNkosi (Repeat)

In His presense there is joy, Joy!
And at His right hand
Pleasures forevermore
In the awesome presence x3
Ekukholeni kounamandla

Song #3

Glory! Glory! Glory! / Jesus! Jesus! Jesus! x2
Power and the honor!
Nothing but the blood of the Lamb
(Repeat)

Oh the Blood of Jesus x3
It washes whiter than the snow (Repeat)

I’m grateful for the blood of Jesus x3
It washes whiter than the snow (Repeat)

Bengingazi (I Didn’t Know) By Joyous Celebration Choir 20

3 Comments


(Sung in Zulu)

Bengingaz’ ukuthi, Ung’thanda kangaka! (I didn’t know You love me this much)
Oh! Waze wanikela, Ngempilo yakho (Oh! You gave up Your Life for me)
Inani legaz’ owang’thenga ngalo, Liphakeme (The price of blood purchase is great)
Ang’soze – ngakubonga, Ngokwanele (My gratitude to you, will not be enough)
(Repeat)

Refrain:
Ngiyabonga ngothand’ olwakho (I thank you for Your Love)
Ong’nike lona Msindisi wam’ (That you gave me, my Savior)
Ngab’angikho Ngab’ angilutho (I could have perished, been nothing)
Ngaphandle kwakho (If not for You)
Impilo yam’ ayilutho (My life is nothing)
Ngaphandle kwakho musa wakho (If not for You, and your grace)
Ong’nike lona Msindisi wam’ (That you gave me, my Savior)
Ngab’angikho Ngab’ angilutho (I could have perished, been nothing)
Ngaphandle kwakho (If not for You)

Wang’ thwalela wedw’ umqhele wameva (You bore the crown of thorns for me)
Oh! Hawu lobo buhlungu owabuzwa (Oh the pain you endured)
Ang’ soze ngaz’ ukuthi wabonani kimina (I’ll never know what you saw in me)
Kodw’ engikwaziyo ukuthi ung’ sindisile (but what I know is you saved me)
(Repeat)

(Refrain)

%d bloggers like this: