Vula (Open), Ngiyafuna (I need) and Nguwe Wedwa (You Alone) Lyrics by Khaya (Joyous Celebration 16)

7 Comments


(Sung in Zulu)

SONG #1: Vula (Open)

Vula vula vula vula (Open open open open)
Vul’ amehlo akho (Open your eyes)
Vul’ umoya wakho (Open your heart)
Vul’ umusa wakho (Open your spirit)

Yiso lesikhathi wo o o o (This is the time o o o)
Abaphrofetha ngaso (That they prophesied saying)
Bethi utawudzakwa (That we’ll look drunk)
Bes’ uyaphrofetha (When we prophesy)

Come on everybody shout…

SONG #2: Ngiyafuna (I need)

Ngiyafuna wena bus’ impilo yami (Oh) (I need you to reign over my life)
Ingeyakho simakade (Oh) noma ngabe kwenzenjani (Belong to you forever)
Somandla wena bus’ impilo yami (Oh Lord reign over my life)
Ngiyafuna wena bus’ impilo yami (Oh) (Oh Lord reign over my life)
Ingeyakho simakade (Oh) noma ngabe kwenzenjani (Belong to you forever)
Somandla wena bus’ impilo yami (Oh Lord reign over my life)

Ingeyakho simakade noma ngabe kwenzenjani (Belong to you forever)
Somandla wena bus’ impilo yami x2 (Oh Lord rule over my life)
Ngob’ intando emnandi (All the power and glory)
Ingeyakho simakade noma ngabe kwenzenjani x2 (Belong to you forever)

Phakama x2 Somandla wena bus’ impilo yami x2 (Be praised, Lord reign over my life)
Busa x2 Somandla wena bus’ impilo yami x2 (Reign, Lord reign over my life)

Amandl’ angawakho, nobungcwelo bungobakho (All power and glory are yours)
Uhlel’ esihlalweni, uyabusa naphakade x2 (You’re seated on the throne and You’ll reign forever)
Wo o x4

SONG #3: Nguwe Wedwa (You Alone)

Masimdumise ngomus’ ongaka (Let us lift Him because of his grace)
Masiphakamise igama lakhe x2 (For He is high and lifted up)
Ngob’ uphakeme uyingcwele (And He’s worthy to be praised)
Akekho onjengawe (And there is no one like Him)

Nguwe wedwa oyil’ ithemba lethu (You alone are our hope)
Nguwe wedwa oyil’ ihawu lethu (You alone are our shield)
Asikaze simbone omunye, ofana nawe x2 (We have never seen anyone like you x2)

Overflow Lyrics by Uchechukwu Agu (Uche) and Joyous Celebration 16

42 Comments


Overflow! Overflow! Overflow!
Overflow overflow, Overflow overflow
Overflow overflow, Overflow overflow
Windows of heaven have opened over me
Overflow overflow, Overflow overflow
Windows of heaven have opened over me

I can hear the sounds of heaven (overflow)
Its the sound of many waters (overflow)
Times of refreshing, coming over me
I know you have been waiting (overflow)
The sins that was delaying (?)
Times of refreshing, coming over me

Overflow overflow
Windows of heaven have opened over me (repeat)

Overflow overflow, Overflow overflow (repeat)
Halelujah halelujah, Halelujah halelujah (repeat)
Shout Halelujah to the lord (halelujah to the Lord) (Repeat)
Shout Hossanah to the Lord (Hossanah to the LOrd) (Repeat)

Shout Halelujah to the Lord (Halelujah to the Lord) (Repeat)
Shout Hossanah to the Lord (Hossanah to the LOrd) (Repeat)

I go shout, I go dance (I go shout, I go dance)
I go shout, I go dance oh (I go shout, I go dance oh)

Celebrate…

I go shout, I go dance (I go shout, I go dance)
I go shout, I go dance oh (I go shout, I go dance oh)

Shout Halelujah to the Lord (Halelujah to the Lord) (Repeat)
Shout Hossanah to the Lord (Hossanah to the LOrd) (Repeat)

Tshala (Sow/plant) by Sphumelele and Joyous Celebration 16

6 Comments


(Sung in Zulu)
Notes: Psalm 126:5 “Those who sow with tears, will reap with songs of joy. Those who go out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with them.”

Tshala, tshala, ngezinyembezi. (Sow, sow with your tears)
Tshala, tshala, ungakhathali. (Sow, sow, and do not tire)
Tshala, tshala, ngezinyembezi (Sow, sow with your tears)
Inkos’iyezwa, iyabona. (Repeat) (The Lords hears you, He sees you)

Uzovuna, ngaphezu kokwazi (You will reap, more than you expected)
Uzothwala, umqhele phakade (repeat) (You will carry, the blessing forever)
Tshala, tshala, ngezinyembezi. (Sow, sow with your tears)
Tshala, tshala, ungakhathali. (Sow, sow, and do not tire)

Hlala hlala, hlal’eNkosini (Abide, abide, in the Lord)
Hlala hlala ungakhathali (Abide, abide, and do not tire)
Hlala hlala, hlal’ ekholweni (Abide, abide, in faith)
Inkos’iyezwa, iyabona. (Repeat) (The Lords hears you, He sees you)

Uzovuna, ngaphezu kokwazi (You will reap, more than you expected)
Uzothwala, umqhele phakade (repeat) (You will carry, the blessing forever)
Hlala hlala, hlal’ ekholweni (Abide, abide, in faith)
Inkos’iyezwa, iyabona. (Repeat) (The Lords hears you, He sees you)

Hi Hanya Mahala (We are Living For Free) by Mercy Ndlovu (Joyous Celebration 16)

89 Comments


(Sung in Xitsonga (Shangaan))

Verse 1:
(Solo:) Ka Jeso wamahala na waku xava ulava wini?
(Between a Jesus you can buy and one that’s free which do you want?)
(All:) Ndzi lava mahala (I want the free one)
(Solo:) Ai angana yini? (What does He have?)
(All:) Angana vutomi, bya kuhanya na kuhanyisa, alokose
(He has life, life to live and to heal)
(repeat)

Verse 2:
Jeso wa mafohloza, Iyo Aaah (Jesus cannot be defeated)
Hayi i Jeso wa mafohloza Iyo Aaah (Yes, Jesus cannot be defeated)
(repeat)

Verse 3:
Hina hi hanya mahala ka Jesu (we are living for free through Jesus)
Hi hanya mahala, Hi hanya mahala
(We are living for free, We are living for free)
Endzeni ka evangeli leyi (Inside this evangelism)
(repeat)

Verse 4:
Loko sathani a ku karata (when Satan troubles you)
Hita khinsama hansi hi khongela (kneel and pray and you will conquer)
Hi tahlula mahala (we shall win for free)
Endzeni ka evangeli leyi. (Inside this evangelism)
(repeat)

Verse 5: (solo)
Loko miringo yiku karhata (When trials are overwhelming)
Unga heli matimba (Do not be weary)
Khisama hansi u khongela (Get down on your knees and pray)
Hikuva yena utaku hlulela (Because He will come through for you)
Hambi switika swivava (No matter how difficult your situation)
Unga heli matimba (He can save you)
Hikuva yena yena ntsena utaku hlulela (Because he alone can save)
Abyi xaviwi vutomi ka Jeso (We do not buy life in Christ)
Hi hanya mahala endzeni ka ivangeli leyi (We live for free inside this evangelism)

Chorus:
Hi tahlula mahala (we shall win for free)
Endzeni ka evangeli leyi. (Inside this evangelism)
Hi tahlula mahala (we shall win for free)
Endzeni ka evangeli leyi. (Inside this evangelism)

[Dance]

(Chorus)

Wangilwela (You are Mighty) Lyrics by Ayanda, Nhlanhla & Joyous Celebration Choir 16

48 Comments


(Sung in Zulu and Sotho)
[First Part in Zulu]

Ewe Jesu wena uliqhawe (Jesus you are a champion)
Wena Wedwa Jesu ungu Mnqobi(You alone Jesus are the conqueror))
(repeat)

Wangilwela Jesu, Wanginqobela(You fought for me Jesus, you conquered for me)
Wangilwela Jesu, Wena uliqhawe(You fought for me Jesus, you are the victor)
(repeat)

[Second part in Sotho]
Oh ho Jesu wena o matla(Jesus you are powerful)
Wena fela mo feleeng (You alone my victor)
(repeat)

Oh ho Jesu wena o matla(oh yes Jesus you are powerful)
Wena fela Jesumo feleeng (You alone Jesus are the conqueror)

Wa ntwanela Jesu(you fight for me Jesus)
Wa ntlholela (you win for me)
(repeat)

Morwa modimo (son of God)
Naledi ya goloka ( the star of peace)
Lefika laka la nnete (my rock of ages)
Nna ke tshepile wena ( I trust in you)
(repeat)

Wa ntwanela Jesu(you fight for me)
Wa ntlholela (you win for me)
(repeat)

Older Entries Newer Entries

%d bloggers like this: