Madi a Konyana (Blood of The Lamb) Lyrics by Solly ft Keke (Sefela 356)

6 Comments


(Sung in Sotho)

Na ke bo mang, ba mosedile bohong? (Who are they, […]?)
Ba tlhotlhora, role la le bitla (That are shaking off the dust of the grave)
Ba ya kganya, ba ba sweu (They are bright, they are white)
Ba meqhaka ditlhohong (They have crowns on their heads)
(repeat)

Bohang seema, ha ba hlaha ka khoro (Look at them that come through the gates)
Jerusalema e mocha, e mocha (The new Jerusalem)
Pina tsa bona tse tsiswang ke nyakallo (Their songs are full of Joy)
Ke madi a konyana x2 (It is the blood of the lamb)

O ya galalela, O ya galalela (You are holy, You are holy)
O ya galalela, Modimo wa kgotla (You are holy, our God)

More Than a Conqueror Lyrics by Zodwa Mahlangu (Joyous Celebration 16)

8 Comments


(Languages: English, Zulu)

I am more
More than a conqueror
Through Christ my Lord
(Repeat)

UJesu unginqobele (Jesus is the conqueror)
Ngingaphezu komnqobi (More than any other)
UJesu unginqobele  (Jesus is the conqueror)
Ngingaphezu (More than)

Ngingaphezu (I am More)
Phezu komnqobi (More than a conqueror)
NgoJes’ iNkosi yami (Through Jesus my Lord)
(Repeat)

I am more
More than a conqueror
Through Christ my Lord
(Repeat)

Igama likaJesu (The name of Jesus) Lyrics Charisma and Nomthy (Joyous Celebration 15)

1 Comment(Languages: Zulu, English)

Alikh’ elinye igama la (There is no other name)
Esisindiswa ngalo (In all the earth)
Ilona lodw’ elinamadla (None as powerful)
Igama likaJesu (Only the name of Jesus)
(repeat)

Liyasindisa (lel’ igama) [It restores (that name)]
Liyaphilisa (lel’ igama) [It heals (that name)]
Linik’ amandla (lel’ igama) [(that name)]
Igama lika Jesu (Only the name of Jesus)

Simi ngalo nanamhlanje (lel’ igama)[Call on it today (that name)]
Simemezel’ ukuphila ngaleli igama (lel’ igama) [(that name)]
Libusa konke (lel’ igama) [He rules everything(that name)]
Igama likaJesu (Only the name of Jesus)

Sibiza lona (Jesu) [I call on it (Jesus)]
Uma sithi Jesu (Jesu) [when I say (Jesus)]
Umfeli wethu, umqobi wethu (Jesu) [Our creator (Jesus)]
Akekho njengaye (Jesu) [There is no one like (Jesus)]
Igama likaJesu (Jesu) (Only the name of Jesus)
Siphiliswa ngalo (Jesu) [We’re forgiven by it (Jesus)]
Igama likaJesu (Only the name of Jesus)

Simi ngalo sibiza lona (Jesu) [We can call on it [Jesus]]
Igama likaJesu (Jesu) (Only the name of Jesus)
Likhulul’ umoya (Jesu) [He lives in my heart (Jesus)]
Lixoxa nenhliziyo (Jesu) [He speaks to my heart (Jesus)]
Igama likaJesu (Jesu) (Only the name of Jesus)
Lingumbhoshong’ onamandla (Jesu) [We call for it has strength (Jesus)]
Igama likaJesu! (Only the name of Jesus)

There is no name in all the earth
Only the name of my Jesus
Its The name that heals
And it restores; Simply the name of Jesus

Jesus, Jesus, Jesus, Jesus
Only the name of Jesus
(Repeat)

Jesu, Jesu, Jesu, Jesu (Jesus)
Igama lika Jesu (Only the name of Jesus)

The name that heals, the name of Jesus
The name that restores, the name of Jesus
It gives us power, the name of Jesus
Only the name of Jesus

Umoya Wam (My Soul) Vuyelwa ft Keke

8 Comments(Sung in Zulu)

Verse 1:
Umoya wam vuy’ akubabaza wena (My soul adores you)
Uthanda wena iNkosi msidisi (I loves you my king savior)
Mphefumlo wam’ ufuna umdali wawo (my spirit seeks for you its creator)
Ubiza wena njalo nje (Its always calling for you)

Verse 2:
Nhliziyo yam igcwala intokozo (my heart gets filled with joy)
Umangizwa igama lakho (when ever i hear your name)
Ngiyaphila uma wena unami (I get healed/ i live whenever you are with me)
Umlomo wam udumisa wena (my mouth worships only you)

Chorus:
Umoya wam uculel’ uJesu (My Soul sings for Jesus)
Umoya wam wohlal’ ukuJesu (My soul will always seek Jesus)
Umoya wam wohlal’ ukudumisa (My soul will always worship you)
Umoya wam, umoya wam (My soul, my soul)

Verse 3:
uma ngitshekedula akusiyiyo indando yami
(If I’m dancing joyfully its not my own will)
ngumoya wami, ngumoya wami (but its my soul)
uma ngigxuma gxuma (When i jump around)
akusiyiyo indando yami (its not out of my own will)
umoya wam, umoya wam (but its my soul)

(Chorus)

Xikwembu Xayina (Our God) Lyrics By Mercy Ndlovu

5 Comments


(Sung in Tsonga)

Xikwembu xa hina nwino (This God of ours)
Xa endla amasingita, xa endla (He does miracles, he does)
(Repeat)

Chorus:
Xa hina masingita (He does miracles)
Xa endla amasingita xa endla (He does miracles, he does)
(Repeat)

Xikwembu lexi endlaka masingita (It’s only God who does miracles)
U pfuxile lazaro eku feni (He raised Lazarus from the dead)
Anga kona unwana la fanaka na yena (There is no one like Him)
Wa endla a masingita, Wa endla (He does miracles, He does)

Chorus 2:
Wa endla a masingita, Wa endla (He does miracles, He does)
(repeat)

Xa mani lexi (xa wena) (Who is it for [it’s for you])
Lexi ke (xa wena)

(Chorus)

Older Entries

%d bloggers like this: